zamówienie na:

Zakup osłon ochronnych do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

____________________________________________________________

NR POST. 4/2018
Chełmno, dnia 09.02.2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup osłon ochronnych do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą, projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania,
- dopuszcza się składanie ofert częściowych,
- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencja ł kadrowy i
techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia), Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
                        najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                    cena badanej oferty (brutto)
 
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin gwarancji: 12 miesięcy
Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.02.2018 r. do godziny 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na zakup osłon ochronnych do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 4/2018.
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=674&Itemid=42

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Podkościelna
Opublikował: Andrzej Pawlik (9 lutego 2018, 16:02:11)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (8 marca 2018, 08:46:08)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189