zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W wyniku analizy ofert komisja stwierdza, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Najtańszą ofertę złożyła firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, na kwotę 22.689,73 zł. brutto, z terminem wykonania zamówienia do dnia 05.03.2018 r. Komisja proponuje unieważnienie postępowania. Uzasadnienie: najtańsza złożona oferta przekracza znacznie środki przeznaczone w budżecie na wykonanie zamówienia o kwotę 7.150,73 zł. ( tj. o 46% planowanej wartości). 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 19.02.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2016/2018.JG

Chełmno dnia 15.02.2017 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – „materiałów biurowych” w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

2. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę:
 - netto bez podatku VAT wynosi netto: 12.633,33 zł.,
 - brutto z podatkiem VAT wynosi 15.539,00 zł.
Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 05.03.2018 r.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego, dnia 07.02.2018 r.

4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane następującym Wykonawcom:
 1) ALPHA DAN, Janusz Chilewski, sp. jawna, ul. K. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz,
 2) Biuro Plus Janowscy, sp. jawna, ul. Broniewskiego 18/22, 87-100 Toruń,
 3) Biuro Bazar, ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

5. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, które złożone zostały przez następujących Wykonawców:
 1) VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, oferowana cena brutto to 22.689,73 zł., termin wykonania 05.03.2018 r.
 2) Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, oferowana cena brutto to 22.839,73 zł., termin wykonania 05.03.2018 r.

6. W wyniku analizy ofert komisja stwierdza, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

7. Najtańszą ofertę złożyła firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, na kwotę 22.689,73 zł. brutto, z terminem wykonania zamówienia do dnia 05.03.2018 r.

8. Komisja proponuje unieważnienie postępowania.

9. Uzasadnienie : najtańsza złożona oferta przekracza znacznie środki przeznaczone w budżecie na wykonanie zamówienia o kwotę 7.150,73 zł. ( tj. o 46% planowanej wartości).

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 7.02.2018r.


Chełmno dnia 07.02.2018 r.

ZZP.041.4.2016/2018.JG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

2. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości poszczególnych towarów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
5) do oferty należy załączyć uzupełniony o ceny brutto szczegółowy wykaz towarów – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”. Nie otwierać do dnia 15.02.2018 r. godz. 11:00”.

4. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, do dnia 15.02.2018 r. do godz. 11:00.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 05.03.2018 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 - Janusz Gryszan Tel. 56 677 24 45, e-mail: j.gryszan@powiat-chelmno.pl

7. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Zał. nr 1 szczegółowy wykaz towarów POBIERZ (33kB) word
2. Zał. nr 2 formularz ofertowy POBIERZ (18kB) word
3. Zał. nr 3 projekt umowy POBIERZ (19kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (7 lutego 2018, 13:15:18)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 lutego 2018, 14:47:07)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335