zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 27.02.2018 r.

Chełmno dnia 26.02.2018 r.

ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic ”.

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał otwarcia i sprawdzenia złożonych ofert.

1. Łączna kwota przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 450.000,00 zł. brutto.

2. W postępowaniu złożono jedną ofertę przez PPUH „LEX-BUD” s.c. Leszek Mgłosiek & Dariusz Tyrala, 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 18a/407, na kwotę 585.299,20 zł. brutto, (netto 541.943,70 zł.)

3. Złożona oferta spełnia warunki określone w SIWZ lecz przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania o 135.299,20 zł. brutto (30,06%).

4. Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp).


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 27.02.2018 r.

Chełmno dnia 23.02.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i sprawdzenia kompletności złożonych ofert, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pn. „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic ”.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 15.02.2018 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: „Renowacja i konserwacja elewacji budynku głównego szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 450.000,00 zł. brutto.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęła jedna oferta.

3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz oferowaną cenę brutto:
Oferta nr 1 – złożona przez firmę PPUH „LEX-BUD” s.c. Leszek Mgłosiek & Dariusz Tyrala, 41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 18a/407, na kwotę 585.299,20 zł. brutto.

II. W części posiedzenia niejawnej komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów oraz prawidłowości złożonej oferty i ustaliła co następuje:

1. Złożona oferta jest kompletna – spełnia warunki określone w SIWZ.

2. Złożona oferta przekracza środki finansowe zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania o 135.299,20 zł. brutto.

III. Wnioski komisji:

Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp).

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 30.01.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”
_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511983-N-2018 z dnia 30.01.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 511983-N-2018.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (133kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (106kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis robót (spakowane do pliku ZIP) (8764kB) zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (50kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (36kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (68kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja - doświadczenie kierownika robót konserwatorskich (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (53kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (30 stycznia 2018, 16:03:56)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (27 lutego 2018, 09:37:03)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528