zamówienie na:

Czwarty przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 8, 10, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp). Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 7 i 9 zamówienia, ponieważ złożone oferty przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 19.01.2018 r.

Chełmno dnia 12.01.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2016/2017/JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 188 461,50 zł. brutto, w podziale na 8 części to:
Część 3 - Materiały biurowe - 15 539,00 zł
Część 6 - Narzędzia - 94 851,50 zł
Część 7 - Narzędzia ogrodnicze - 19 789,00 zł
Część 8 - Odzież ochronna - 37 670,00 zł
Część 9 - Wyposażenie hotelowe, dekoracje stołu - 13 687,00 zł
Część 10 - Lada - 3 600,00 zł
Część 11 - Rośliny i krzewy - 805,00 zł
Część 12 - Olej napędowy - 2 520,00 zł

Łączny koszt: 188 461,50 zł

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 12.01.2018 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

I. W postępowaniu złożono następujące oferty:
 - Oferta nr 1, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 22.839,73 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 2, złożona przez w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice , na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 24.766,71 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 3, złożona przez Firmę SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce, na część nr 7 zamówienia (narzędzia ogrodnicze), na kwotę 21.516,80 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 4, złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, na część nr 9 zamówienia (wyposażenie hotelowe – dekoracje stołu), na kwotę 17.884,20 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 05.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 14 dni.

II. Komisja stwierdza, że wszystkie oferty są ważne, spełniają wymagania określone w SIWZ.

III. Wnioski komisji:
 1. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 8, 10, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp).
 2. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 7 i 9 zamówienia, ponieważ złożone oferty przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).


Na tym posiedzenie zakończono.

________________________________________________________________________________________
dodano dnia 19.12.2017 r.

Chełmno dnia 18.12.2017 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i sprawdzenia kompletności złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 188 461,50 zł. brutto, w podziale na 8 części to:
Część 3 - Materiały biurowe: 15 539,00 zł
Część 6 - Narzędzia: 94 851,50 zł
Część 7 - Narzędzia ogrodnicze: 19 789,00 zł
Część 8 - Odzież ochronna: 37 670,00 zł
Część 9 - Wyposażenie hotelowe, dekoracje stołu: 13 687,00 zł
Część 10 - Lada: 3 600,00 zł
Część 11 - Rośliny i krzewy: 805,00 zł
Część 12 - Olej napędowy: 2 520,00 zł
Łączny koszt: 188 461,50 zł

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęły cztery oferty.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty;
 - Oferta nr 1, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 22.839,73 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 2, złożona przez w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice, na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 24.766,71 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 3, złożona przez Firmę SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce, na część nr 7 zamówienia (narzędzia ogrodnicze), na kwotę 21.516,80 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 19.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferta nr 4, złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, na część nr 9 zamówienia (wyposażenie hotelowe – dekoracje stołu), na kwotę 17.884,20 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 05.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 14 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza że:
1. oferty nr 1 i 4 są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ,
2. w ofercie nr 2 brak jest uzupełnionego o ceny brutto szczegółowego wykazu towarów (zał. nr 1 do SIWZ) zgodnie z rozdz. X, pkt 1, ppkt 3 SIWZ,
3. w ofercie nr 3 brak jest podpisanego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (zał. nr 4 do SIWZ)

III. Komisja stwierdza, że należy wezwać oferentów nr 2 i 3 do uzupełnienia ofert o brakujące dokumenty w terminie do dnia 27.12.2017 r.


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 08.12.2017 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
czwarty
przetarg nieograniczony

na
Zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 630286-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 630286-N-2017.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (101kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (533kB) pdf

Załącznik nr 1 - Opisy części zamówienia:

Część nr 3. Materiały biurowe.
Część nr 3 - Materialy biurowe (496kB) pdf

Część nr 6. Narzędzia.

Część nr 7. Narzędzia ogrodnicze.

Część nr 8. Artykuły BHP.
Część nr 9. Wyposażenie hotelowe, dekoracje stołów.

Część nr 10. Lada barowa.

Część nr 11. Rośliny i krzewy.

Część nr 12. Olej napędowy.


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (24kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (37kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (19kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiazania (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (41kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (8 grudnia 2017, 14:19:28)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 stycznia 2018, 11:39:09)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403