zamówienie na:

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 6 i 8 i zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp). Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 5 zamówienia, ponieważ złożona oferta znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tej części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 30.11.2017 r.

Chełmno dnia 17.11.2017 r.
Znak sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia ofert i wyboru ofert, w drugim postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”.


Komisja, działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 17.11.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 431.303,20 zł. brutto, w podziale na 4 części to:
1. Część nr 3 - meble. 31 905,20 zł
2. Część nr 5 - narzędzia. 264 460,00 zł
3. Część nr 6 - pomoce dydaktyczne. 29 238,00 zł
4. Część nr 8 - sprzęt rolniczy. 105 700,00 zł
Razem: 431 303,20 zł

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęła jedna oferta.

3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, na część nr 5 zamówienia (narzędzia), na kwotę 313.815,43 zł. brutto, termin wykonania zamówienia do dnia 15.01.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że oferta jest kompletna – spełnia warunki określone w SIWZ.

III. Komisja stwierdza, że złożona oferta na część nr 5 zamówienia (narzędzia) znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie (o 49.355,43 zł. brutto, 18,66%) na wykonanie tej części zamówienia.

IV. Wnioski Komisji:
1. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 6 i 8 i zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp).
2. Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 5 zamówienia, ponieważ złożona oferta znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tej części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 06.11.2017 r.

POWIAT CHEŁMIŃSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 611910-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611910-N-2017.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (92kB) pdfSpecyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (86kB) word

Załącznik nr 1 - Opisy części zamówienia:

Załącznik nr 1, część nr 3 - Meble (569kB) plik

Załącznik nr 1, część nr 5 - Narzędzia (624kB) plik

Załącznik nr 1, część nr 6 - Pomoce dydaktyczne (589kB) plik

Załącznik nr 1, część nr 8 - Sprzęt rolniczy (564kB) plik


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (24kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (37kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (19kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiazania (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (37kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (6 listopada 2017, 15:38:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 listopada 2017, 14:13:51)
Zmieniono: dodano wynik postępowania, unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315