zamówienie na:

Trzeci przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 2 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w części nr 3 zamówienia (materiały biurowe), ponieważ wybrany wykonawca, Firma Handlowo-Usługowej „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, uchylił się od podpisania umowy (art. 93, ust.1, pkt 7 Pzp); Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 7, 8, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp); Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 9 i 10 zamówienia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  
________________________________________________________________________________________ dodano dnia 03.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT
I O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”:

Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.

Komisja dokonała indywidualnej oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami SIWZ:

1) Oferta nr 1, złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław, na następujące części zamówienia:
 - część nr 9 zamówienia (wyposażenie hotelowe, dekoracje stołu), na kwotę 17.921,10 zł. brutto (60 pkt), termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r. (20 pkt), termin realizacji reklamacji 7 dni (20 pkt). (ocena łączna: 100 pkt)
 - część nr 10 zamówienia (lada), na kwotę 12.300,00 zł. brutto (60 pkt), termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r. (20 pkt), termin realizacji reklamacji 7 dni (20 pkt). (ocena łączna: 100 pkt)
2) Oferta nr 2, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno:
 - na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 15.201,32 zł. brutto (60 pkt), termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r. (20 pkt), termin realizacji reklamacji 7 dni (20 pkt). (ocena łączna: 100 pkt)

Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert i stwierdziła co następuje:
1) Na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe) najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 2 (Firma Handlowo-Usługowa „ANNA” Anna Białobrzycka) na kwotę 15.201,32 zł.
2) Na część nr 9 zamówienia (wyposażenie hotelowe, dekoracje stołu) najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 1 (PHPU ZUBER, Andrzej Zuber) na kwotę 17.921,10 zł. brutto.
3) Na część nr 10 zamówienia (lada) najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 1 (PHPU ZUBER, Andrzej Zuber) na kwotę 12.300,00 zł. brutto.

Wnioski komisji:
1) Komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia oferentowi nr 2 na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe). Wybranego wyżej oferenta należy wezwać do uzupełnienia oferty o dokumenty wymienione w SIWZ (rozdz. VI, ust.5)
2) Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 7, 8, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp)
3) Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 9 i 10 zamówienia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).


Na tym posiedzenie zakończono.


________________________________________________________________________________________ dodano dnia 02.11.2017 r.

Chełmno dnia 02.11.2017 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i sprawdzenia kompletności złożonych ofert, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 02.11.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.

Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 
188 461,50 zł. brutto, w podziale na 8 części to:
3. Materiały biurowe - 15 539,00 zł.
6. Narzędzia - 94 851,50 zł.
7. Narzędzia ogrodnicze - 19 789,00 zł.
8. Odzież ochronna - 37 670,00 zł.
9. Wyposażenie hotelowe, dekoracje stołu - 13 687,00 zł.
10. Lada - 3 600,00 zł.
11. Rośliny i krzewy - 805,00 zł.
12. Olej napędowy - 2 520,00 zł.
Łączny koszt: 188 461,50 zł.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęły dwie oferty.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty;
1) Oferta nr 1, złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław, na następujące części zamówienia:
 - część nr 9 zamówienia (wyposażenie hotelowe – dekoracje stołu), na kwotę 17.921,10 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 10 zamówienia (lada), na kwotę 12.300,00 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
2) Oferta nr 2, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na część nr 3 zamówienia (materiały biurowe), na kwotę 35.099,60 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 04.12.2017 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.

III. Na tym posiedzenie zakończono.

________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 24.10.2017 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza trzeci przetarg nieograniczony
na
Zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 606579-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606579-N-2017.
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (101kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (87kB) word

Załącznik nr 1 - Opisy części zamówienia:

Część nr 3. Materiały biurowe.
Część nr 3 - Materialy biurowe (33kB) word

Część nr 6. Narzędzia.

Część nr 7. Narzędzia ogrodnicze.

Część nr 8. Artykuły BHP.
Część nr 9. Wyposażenie hotelowe, dekoracje stołów.

Część nr 10. Lada barowa.

Część nr 11. Rośliny i krzewy.

Część nr 12. Olej napędowy.


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (24kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (37kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (19kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiazania (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (37kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (24 października 2017, 15:38:37)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 czerwca 2018, 09:50:17)
Zmieniono: unieważnienie postępowania we wszystkich częściach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341