zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.2.2017.KŻ
wartość: Poniżej 209000 euro
termin składania ofert: 24 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 
Informacja o unieważnieniu postępowania (92kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (74kB) pdf
                                                                                  Chełmno, dnia 16.10.2017 r.
Nr spr.: PZD.3221.2.2017.KŻ
 
 
Zamawiający – POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 686-48-53; telefaks: (056) 686-48-53; e-mail:pzd@powiat-chelmno.pl
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 
OGŁASZA DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
"WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018”

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, tel. (56) 686 48 53.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (439kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (38kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (37kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narządzi i urządzeń.doc (35kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy.doc (48kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (50kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf (375kB) pdf
Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Organizacja zud.xls (317kB) excel
Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Mapka z lokalizacją dróg - zadanie I.pdf (564kB) pdf
Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Mapka z lokalizacją dróg - zadanie II.pdf (563kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (193kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (48kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (34kB) word
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacja o obowiązku podatkowym.doc (34kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2017/2018.
1) Całkowita długość dróg objętych przedmiotem zamówienia wynosi 228,250 km.
2) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu „Organizacja zimowego utrzymania dróg” (załącznik nr 8 do SIWZ).
3) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
-  usługi odśnieżania – kod CPV: 90.62.00.00-9,
-  usługi usuwania oblodzeń – kod CPV: 90.63.00.00-2.
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. ust. 4 ustawy.
6) Zamówienie nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
7) Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
-   obsługa piaskarek (rozsypywarek mieszanki piaskowo – solnej),
których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
-  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
-  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
·  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
d) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w trakcie realizacji zamówienia, co do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty (w zakresie wskazanym w wezwaniu):
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników – umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
e) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności.
f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza podział przedmiotu zamówienia na następujące części:
1) Część 1 - Zadanie I – usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie następujących gmin powiatu chełmińskiego: Papowo Biskupie, Lisewo, Chełmno, Stolno polegające na:
-   odśnieżaniu               – CPV: 90.62.00.00-9,
-   usuwaniu oblodzeń   – CPV: 90.63.00.00-2.
Długość dróg powiatowych objętych zadaniem I wynosi 138,086 km.
Szczegółowy wykaz odcinków dróg, przyjęte standardy zimowego utrzymania oraz parametry i sposób realizacji usług, w tym ilość i rodzaj sprzętu jakim musi dysponować Wykonawca zostały określone w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu „Organizacja zimowego utrzymania dróg” (załącznik nr 8 do SIWZ).
2) Część 2 - Zadanie II – usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie następujących gmin powiatu chełmińskiego: Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Stolno, Chełmno polegające na:
- odśnieżaniu             – CPV: 90.62.00.00-9,
- usuwaniu oblodzeń   – CPV: 90.63.00.00-2.
Długość dróg powiatowych objętych zadaniem II wynosi 90,164 km.
Szczegółowy wykaz odcinków dróg, przyjęte standardy zimowego utrzymania oraz parametry i sposób realizacji usług, w tym ilość i rodzaj sprzętu jakim musi dysponować Wykonawca zostały określone w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu „Organizacja zimowego utrzymania dróg” (załącznik nr 8 do SIWZ).
 
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia. Zamówienie dla poszczególnej części zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Przewiduje się udzielenie zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, w następującym zakresie: odśnieżanie, usuwanie oblodzeń.
Zamówienie dotyczyć będzie zwiększenia przewidywanych ilości godzin pracy efektywnej i dyżuru oraz możliwości, za zgodą Zamawiającego przeznaczenia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu dodatkowego wraz z obsługą, w przypadku, gdy minimalna ilość i rodzaj sprzętu okaże się niewystarczająca do utrzymania obiektów, zgodnie z przyjętymi standardami. Zamówienie uzależnione będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamówienie zostanie udzielone po wynegocjowaniu warunków i postanowień umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.11.2017 r. do 15.04.2018 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Minimalne warunki, dotyczące:
a) Potencjału technicznego Wykonawcy.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej następującym sprzętem, spełniającym wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:
·   do realizacji zadania I:
-   piaskarka (rozsypywarka mieszanki piaskowo-solnej) zamontowana na nośniku (samochód ciężarowy), wyposażonym w pług, w ilości 2 szt.,
-   ładowarka (załadunek mieszanki piaskowo – solnej), w ilości 1 szt.;
·   do realizacji zadania II:
-   piaskarka (rozsypywarka mieszanki piaskowo-solnej) zamontowana na nośniku (samochód ciężarowy), wyposażonym w pług, w ilości 1 szt.
-  ładowarka (załadunek mieszanki piaskowo – solnej), w ilości 1 szt.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty łącznie na realizację dwóch części przedmiotu zamówienia (na zadanie I i zadanie II), Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej piaskarkami (rozsypywarkami mieszanki piaskowo-solnej) zamontowanymi na nośnikach (samochody ciężarowe), wyposażonymi w pługi, w ilości 3 szt. oraz ładowarką w ilości 1 szt.
b)  Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, osobami w ilości odpowiadającej minimalnej ilości wymaganego sprzętu, posiadającymi wymagane uprawnienia do prowadzenia lub obsługiwania tego sprzętu.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty łącznie na realizację dwóch części przedmiotu zamówienia (na zadanie I i zadanie II), Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej osobami do obsługi 3 piaskarek (rozsypywarek mieszanki piaskowo-solnej) zamontowanych na nośnikach (samochodach ciężarowych), wyposażonych w pługi oraz do obsługi 1 ładowarki.
3)  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 2 mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy, w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy:
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3) Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa powyżej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.
6) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) Wykonawca musi do oferty dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ
b) nie podlega wykluczeniu, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach, w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4) Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, zgodnie z treścią załącznika nr 11 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6) Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona, spośród pozostałych ofert.
7) Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie (5 dni od otrzymania wezwania) następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
8) Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie (5 dni od otrzymania wezwania) następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
9) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
10)  Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie, o których mowa w pkt 4 musi być złożone przez każdego z Wykonawców.
12) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 7 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
13) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 8 muszą być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców, poprzez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
14) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Proponowana forma zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
15) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
16) Dokument, o którym mowa w pkt 15a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 15b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
17) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 16 stosuje się odpowiednio.
18) Zamawiający określając wymogi dotyczące wymaganych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia i zaświadczenia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
19) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1b.
11. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.
12. Kryteria oceny ofert:
-  60 % - cena brutto za wykonanie zamówienia,
-  40 % - skrócenie czasu rozpoczęcia wykonywania usług.
13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres tej siedziby: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 9, do dnia 24.10.2017 r. do godz. 11:00. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
14. Zmiany postanowień umowy.
1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2-3.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
a)  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczności realizacji usług z zakresu zimowego utrzymania dróg poza określonym terminem na skutek wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych;
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) zmianę istotnych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy;
Warunkiem zmiany jest zaproponowanie przez Wykonawcę osób, w zastępstwie wykazanych w ofercie, spełniających minimalne warunki udziału w postępowaniu.
c)  zmianę wynagrodzenia, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisy prawa, jeżeli w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
Warunkiem zmiany jest zaistnienie powyższych okoliczności, udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
d) zmianę dotyczącą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
-  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
-  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
e) zmianę umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
f) zmianę umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na usługi.
3) Wprowadzone zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
4) W przypadkach, o których mowa w pkt 2 lit. d i e, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
5) W przypadkach, o których mowa w pkt 2 lit. a, b, c, e, f, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
6) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2 i 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność jej wprowadzenia.
7) Zmian umowy można dokonać tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
16. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2017 r.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (16 października 2017, 13:25:24)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (27 października 2017, 13:32:03)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241