zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1626C SZYMBORNO - KIJEWO KRÓLEWSKIE

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.13.2017.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 września 2017  15:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

Informacja o unieważnieniu postępowania (55kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia (126kB) pdf
                                                                                          
                                                                                           Chełmno, dnia 4.09.2017 r.
PZD.DT.3210.13.2017.KŻ
                                                                                    
                                                         
 
ZAPYTANIE
 
 
Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Łunawskiej 9, zwraca się  z zapytaniem o koszt realizacji zamówienia, którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie, zgodnie   z następującymi warunkami:
1. Lokalizacja robót:
Droga powiatowa nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie na odcinku od km 1+627 do km 2+227.
Szczegółowa lokalizacja robót – zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 października 2017 r.
4. Płatności będą realizowane przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert: 
    Cena brutto za wykonanie zamówienia – 95 %,
     Okres gwarancji – 5%.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
1) W ramach kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" porównywane będą ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z formularza ofertowego.
2) Ocena ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" będzie przebiegała następująco:
-  nastąpi porównanie cen,     
-  oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 95%.
     Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
 
                      Najniższa cena z ofert
Pc = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 95%
                     Cena z oferty ocenianej
 
3) W ramach kryterium "okres gwarancji" porównywane będą okresy gwarancji jakości zadeklarowane przez Wykonawców w formularzu ofertowym, podane w pełnych latach.
4) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja zostanie udzielona na 3 lata. Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego lub podanie okresu gwarancji nie w pełnych latach, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5) Maksymalny okres gwarancji uwzględniany przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 7 lat. Oferta, w której Wykonawca określi okres gwarancji na 7 lat lub dłuży, otrzyma maksymalną ilość punktów w przedmiotowym kryterium.
6) Ocena ofert w kryterium "okres gwarancji" będzie przebiegała następująco:
a) nastąpi porównanie okresów gwarancji,          
b) oferta, w której okres gwarancji wynosi:
-   3 lata otrzyma 0 pkt,
-   4 lata otrzyma 25 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%,
-   5 lat otrzyma 50 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%,
-   6 lat otrzyma 75 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%,
-   7 lat i więcej otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%.      
7) Całkowita ocena ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
                                      P = Pc + Pg
       gdzie:
       P – całkowita punktacja poszczególnych ofert
       Pc – punktacja ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia"
       Pg – punktacja ofert w kryterium "okres gwarancji".
 
Oferta, która przedstawi najlepszy bilans ceny i okresu gwarancji (uzyska największą liczbą punktów), niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
8) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Inne istotne warunki zamówienia: 
1) Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami oraz potencjałem technicznym, a także posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.                        
7. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) druk „Formularz ofertowy”, POBIERZ (47kB) word
2) druk „Kosztorys ofertowy”,  POBIERZ (47kB) word
3) dokumentacja projektowa,  POBIERZ (693kB) pdf
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, POBIERZ (1187kB) pdf
5) projekt umowy. POBIERZ (230kB) pdf
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Żukowski, tel. 056 686 48 53.
 
W razie zainteresowania realizacją zamówienia prosimy o przesłanie oferty cenowej pisemnie na adres Powiatowego Zarządu Dróg, z siedzibą: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 9 lub faksem na nr 56 686 48 53 lub na adres e-mail: k.zukowski@powiat-chelmno.pl, w terminie do dnia 12.09.2017 r. do godz. 15:00.
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (4 września 2017, 14:32:02)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (26 września 2017, 08:34:06)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266