zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.12.2017.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 września 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Przyczynę unieważnienia postępowania podano poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 
Informacja o unieważnieniu postępowania (55kB) pdf

Data  28.08.2017 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamawiający – Powiat Chełmiński, w imieniu, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (nr sprawy: PZD.DT.3210.12.2017.KŻ), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 
1. Nazwa zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary.
1) Lokalizacja obiektu mostowego – zgodnie z załączoną mapką (szczegółową lokalizację Zamawiający wskaże w terenie).
a) województwo kujawsko – pomorskie, powiat chełmiński, gmina Chełmno
b) droga powiatowa nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska,
c) lokalizacja wg kilometrażu drogi powiatowej – km 0+632,
d) planuje się lokalizację robót związanych z przebudową mostu na następujących działkach:
·   jednostka ewidencyjna – Chełmno – Gmina
-   obręb Dolne Wymiary – dz. nr 180, 113/1, 113/7, 113/8, 204/3, 204/4, 127/3, 127/11, 127/12.
2) Parametry techniczne planowanego do przebudowy obiektu mostowego:
a) rodzaj obiektu – most, nr JNI – 01024520,
b) nazwa przeszkody – Kanał Główny,
c) długość obiektu – 11,01 m,
d) szerokość całkowita obiektu – 6,46 m,
e) powierzchnia obiektu – 71,12 m,
f)  kilometraż wzdłuż cieku wg ZMiUW – 14+140,
g) nośność obiektu – 100 kN,
h) ilość przęseł – 1,
i)  konstrukcja – beton zbrojony.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Sporządzenie mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej, obejmującej pas terenu o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z naniesionym stanem prawnym na podstawie przeprowadzonych pomiarów.
b) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie   z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
c) Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
d) Wykonanie projektów przebudowy ewentualnych kolizji planowanych inwestycji z sieciami i urządzeniami naziemnymi i podziemnymi istniejącego uzbrojenia terenu.
e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
f)  Opracowanie kosztorysu ofertowego.
g) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
h) Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
i)  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji.
4) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Wszystkie elementy dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinny spełniać obowiązujące na dzień złożenia dokumentacji przepisy, normy, warunki techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i opinie (jeżeli są wymagane).
b) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub przygotowania dodatkowych opracowań, niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobligowany jest do ich pozyskania lub przygotowania na koszt własny.
c) Wszelkie materiały potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem.
d) Wykonawca powinien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg prac projektowo – kosztorysowych, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
e) Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia w odpowiednich branżach oraz doświadczenie zawodowe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, co najmniej:
-  jedną osobą posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu budowy, przebudowy lub remontu obiektów mostowych oraz uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
-  jedną osobą posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w następującym zakresie:
-  geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
f) Nadzór autorski należy prowadzić przez cały okres realizacji robót związanych z przebudową obiektu mostowego, bez limitowania ilości wizyt na budowie. O terminie rozpoczęcia realizacji robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Przewidywany termin realizacji inwestycji – rok 2018-2019. Wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni w oferowanej cenie.
g)  Nadzór autorski obejmuje:
-   stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektowo – kosztorysową,
-  uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
-  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz wprowadzania brakujących danych na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.
h) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana przez Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową obiektu mostowego i będą stanowiły element specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo do aktualizowania opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu inwestorskiego, w zakresie poziomu cen jednostkowych, w celu ustalenia, zgodnie z art. 35 ustawy, wartości zamówienia na roboty budowlane, realizowane na podstawie wykonanej dokumentacji.
i)  Opracowania stanowiące zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w następujący sposób i ilościach:
·  w wersji papierowej:
-  projekt budowlany wszystkich branż związanych z realizacją przedsięwzięcia wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na ich realizację –  5 egz.,
-  projekt wykonawczy – 5 egz.,
-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych projektem budowlano – wykonawczym – 3 egz.,
-  kosztorys inwestorski i ofertowy – 2 egz.;
·  w wersji elektronicznej na nośniku CD – w ilości 1 szt. z prawem kopiowania w celu przygotowania i realizacji inwestycji:
-  część rysunkowa w formacie dwg (AutoCad) i PDF,
-  część opisowa w formacie czytanym przez Excel lub Word i PDF.
j)     Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu realizacji i stopnia zaawansowania prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Każdorazowo przed występowaniem w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów i instytucji, Wykonawca zobowiązany jest również do uzgodnienia z Zamawiającym treści przekazywanych materiałów.
 
3. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie w ciągu 360 dni od dnia podpisania umowy.
 
4. Kryteria oceny ofert: 
-  cena brutto za wykonanie zamówienia                                                     95 %
-  termin wykonania zamówienia                                                                  5 %.
1) W ramach kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" porównywane będą ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z formularza ofertowego.
2) Ocena ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" będzie przebiegała następująco:
a) nastąpi porównanie cen,     
b) oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 95%,
c) punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
 
               Najniższa cena z ofert
Pc = ---------------------------------- x 100 pkt x 95%
             Cena z oferty ocenianej
 
3) W ramach kryterium "termin wykonania zamówienia" porównywane będą terminy wykonania zamówienia (ewentualne skrócenie), zadeklarowane przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza skrócenie wymaganego terminu wykonania zamówienia wyłącznie  w odstępach, co 1 dzień (np. do 359, 358, 357, 356, ………..itd. dni od dnia podpisania umowy).
4) Zamawiający wymaga, aby termin wykonania zamówienia był nie dłuższy niż 360 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni zobowiązania dotyczącego ewentualnego skrócenia terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienia maksymalnie w ciągu 360 dni od dnia podpisania umowy. Podanie przez Wykonawcę terminu dłuższego, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5) Minimalny termin wykonania zamówienia, uwzględniany przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 250 dni od dnia podpisania umowy. Oferta, w której Wykonawca określi termin wykonania zamówienia na 250 dni od dnia podpisania umowy, otrzyma maksymalną ilość punktów w przedmiotowym kryterium. Podanie przez Wykonawcę terminu krótszego, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena ofert w kryterium "termin wykonania zamówienia" będzie przebiegała następująco:
a) nastąpi porównanie terminów wykonania zamówienia zadeklarowanych przez Wykonawców w formularzach ofertowych,  
b) oferta/oferty z najkrótszym terminem wykonania zamówienia otrzyma/otrzymają 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%, (w przypadku, gdy kilku wykonawców zaproponuje jednakowy, najkrótszy termin wykonania zamówienia, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium),
c) oferta/oferty z najdłuższym terminem wykonania zamówienia otrzyma/otrzymają 0 pkt, które będą mnożone przez wagę 5%, (w przypadku, gdy kilku wykonawców zaproponuje jednakowy, najdłuższy termin wykonania zamówienia, wszyscy otrzymają zero punktów w danym kryterium),
d) punktacja pozostałych ofert (poza ofertami z najkrótszym i najdłuższym terminem wykonania zamówienia) odbędzie się wg wzoru:
 
         T max – T oferty ocenianej
Pt = ---------------------------------- x 100 pkt x 5%
               T max – T min
gdzie:
T max – najdłuższy termin spośród ocenianych ofert,
T min – najkrótszy termin spośród ocenianych ofert,
T oferty ocenianej – termin podany w ofercie ocenianej,
6) Całkowita ocena poszczególnych ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
 
                                              P = Pc + Pt
 
  gdzie:
  P – całkowita punktacja poszczególnych ofert
  Pc – punktacja poszczególnych ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia"
  Pt – punktacja poszczególnych ofert w kryterium "termin wykonania zamówienia".
 
Oferta, która przedstawi najlepszy bilans ceny i kryterium "termin wykonania zamówienia" (uzyska największą liczbą punktów), niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
7) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 
1)  Płatność będzie realizowana przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia.
2)  Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami oraz potencjałem technicznym, a także posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3)   Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 6.09.2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 9.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”;
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary”. Nie otwierać do dnia 6.09.2017 r. do godz. 14:00.
 
8.  Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
     Krzysztof Żukowski, tel. 56 686 48 53, e-mail: k.zukowski@powiat-chelmno.pl
9.  Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) druk „Formularz ofertowy”, POBIERZ (27kB) word
2) mapki z lokalizacją przedsięwzięcia, POBIERZ (643kB) pdf
3) projekt umowy, POBIERZ (191kB) pdf
4) wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. POBIERZ (30kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (28 sierpnia 2017, 12:54:01)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (14 września 2017, 12:47:15)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351