zamówienie na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 7, w związku z art. 146 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ogłosił o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 01.09.2017 r.:

Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w  Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000,00 euro, na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”, wystąpiła niemożliwa do usunięcia wada, w związku z powyższym:

1. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 7, w związku z art. 146 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający ogłosił o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 29.08.2017 r.:

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.

III. Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert i stwierdziła co następuje:

1. Każda z ofert złożona została na inną część zamówienia.
2. Oferty nr 3 i 4 nie przekraczają środków zarezerwowanych w budżecie na wykonanie zadania.
3. Oferta nr 1 przekracza środki zarezerwowane w budżecie o 4,30 %.
4. Oferta nr 2 przekracza środki zarezerwowane w budżecie o 9,23 %.
5. Oferta nr 5 przekracza środki zarezerwowane w budżecie o 18,41 %.

IV. Wnioski komisji:

1. Komisja wnioskuje o udzielenie zamówienia następującym oferentom:
- Oferentowi nr 1, Festo sp. z o.o., Janki ul. Mszczonowska 7, 05090 Raszyn, który złożył ofertę na część 7 zamówienia (pomoce dydaktyczne do mechatroniki), na kwotę 590.449,00 zł brutto.
- Oferentowi nr 2, E-qichen sp. z o.o., ul. Parkowa 20a, 86-300 Grudziądz, który złożył ofertę na część nr 10 zamówienia (sprzęt gastronomiczny), na kwotę 160.489,81 zł. brutto.
- Oferentowi nr 3, Optimus sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 98-200 Sieradz, który złożył ofertę na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 266.965,00 zł. brutto.
- Oferentowi nr 4, Centrum Pomp Ciepła Karol Bronkalla, ul. Braci Bażańskich 5/28, 85-793 Bydgoszcz, który złożył ofertę na 9 część zamówienia (sprzęt do produkcji energii), na kwotę 47.370,00 zł.

Wybranych wyżej oferentów należy wezwać do uzupełnienia ofert o dokumenty wymienione w SIWZ (rozdz. XII, ust.2, pkt 2, ppkt A i B)

2. Unieważnić postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 4, 5, 6 , 8 i 11 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp)

3. Unieważnić postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 2 zamówienia, ponieważ złożona oferta znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tej części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).________________________________________________________________________________________
dodano dnia 25.08.2017 r.:

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 02.08.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.

Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 1.858.521,52 zł. brutto, w podziale na 11 części to:

Część nr 1 - elektronika - 327 308,00 zł;
Część nr 2 - pracownie językowe - 48 500,00 zł;
Część nr 3 - meble - 31 905,20 zł;
Część nr 4 - materiały biurowe - 6 615,00 zł;
Część nr 5 - narzędzia - 264 460,00 zł;
Część nr 6 - pomoce dydaktyczne - 29 238,00 zł;
Część nr 7 - pomoce dydaktyczne do mechatroniki - 566 080,00 zł;
Część nr 8 - sprzęt rolniczy - 105 700,00 zł;
Część nr 9 - sprzęt do produkcji energii - 47 780,00 zł;
Część nr 10 - sprzęt gastronomiczny - 146 935,32 zł;
Część nr 11 - maszyny - 284 000,00 zł;

Razem: 1 858 521,52 zł.

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło pięć ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty:
- Oferta nr 1, złożona przez Fest osp z o.o., Janki ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, na część nr 7 zamówienia, na kwotę 590.449,00 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 15.11.2017 r., termin realizacji reklamacji 14 dni.
- Oferta nr 2, złożona przez E-qichen sp. z o.o., ul. Parkowa 20a, 86-300 Grudziądz, na część nr 10 zamówienia, na kwotę 160.489,81 zł. brutto, termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2017 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
- Oferta nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o., ul. Jana Pawła II, 98-200 Sieradz, na część nr 1 zamówienia, na kwotę 266.965,00 zł. brutto, termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2017 r. , termin realizacji reklamacji 7 dni.
- Oferta nr 4, złożona przez Centrum Pomp Ciepła Karol Bronkalla, ul. Braci Bażańskich 5/28, 85-793 Bydgoszcz, na część nr 9 zamówienia, na kwotę 47.370,00 zł. brutto, termin realizacji zamówieni do 31.10.2017 r., termin realizacji reklamacji 14 dni.
- Oferta nr 5, złożona przez COPYBOX sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń, na część nr 2 zamówienia, na kwotę 57.427,47 zł. brutto, termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2017 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

Na tym posiedzenie zakończono.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 11.08.2017 r.:

Pytanie z dnia 10.08.2017 r. oraz odpowiedź na pytanie:

1) Pytanie.
W załączniku nr 2, część nr 7 „Pomoce dydaktyczne do mechatroniki” znajdują się 2 szt. stanowisk montażu układów hydrauliki i elektrohydrauliki. Natomiast w załączniku część nr 7, zał. nr 6 , stanowisko montażu układów hydrauliki i elektrohydrauliki znajdują się 3 szt. tego stanowiska. Proszę o wyjaśnienie ile stanowisk ma być docelowo w szkole.

2) Odpowiedź.
Należy podać koszt zakupu dwóch stanowisk montażu hydrauliki i elektrohydrauliki.


________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (554kB) word

Załącznik nr 2: Opisy części zamówienia:

Zał. nr 2, część nr 1 Elektronika-poprawiony (606kB) plik
Część nr 1, zał. nr 1 komputer stacjonarny z oprogramowaniem (15kB) word
Część nr 1, zał. nr 2 tablica interaktywna wraz z projektorem multimedialnym oraz uchwytem (31kB) word

Zał. nr 2 część nr 2 Pracownie językowe (556kB) plik
Część nr 2, zał. nr 3 Pracownia językowa (16kB) word
Część nr 2, zał. nr 3a Pracownia językowa (30kB) word

Zał. nr 2 część nr 3 Meble (569kB) plik

Zał. nr 2 część nr 4 Materiały biurowe (570kB) plik

Zał. nr 2 część nr 5 Narzędzia (624kB) plik

Zał. nr 2 część nr 6 Pomoce dydaktyczne (589kB) plik

Zał. nr 2 część nr 7 Pomoce dydaktyczne do mechatroniki (573kB) plik
Część nr 7, zał. nr 4 Stanowisko montażu układów pneumatyki i elektropneumatyki (24kB) word
Część nr 7, zał. nr 5 Stanowisko sensoryki (19kB) word
Część nr 7, zał. nr 6 Stanowisko montażu układów hydrauliki i elektrohydrauliki (28kB) word

Zał. nr 2 część nr 8 Sprzęt rolniczy (564kB) plik

Zał. nr 2 część nr 9 Sprzęt do produkcji energii (567kB) plik

Zał. nr 2, część nr 10 Sprzęt gastronomiczny-poprawiony (595kB) plik
Część nr 10, zał. nr 7 (14kB) word
Część nr 10, zał. nr 7 - 1 Opis systemu wentylacji (109kB) pdf
Część nr 10, zał. nr 7 - 2 Specyfikacja filtra kasetowego (95kB) pdf
Część nr 10, zał. nr 7 - 3 Centrala wentylacyjna 1 (598kB) pdf
Część nr 10, zał. nr 7 - 4 Centrala wentylacyjna 2 (585kB) pdf
Część nr 10, zał. nr 7 - 5 Wentylator kanałowy (3659kB) pdf

Zał. nr 2 część nr 11 Maszyny (569kB) plik_______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 563330-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

Powiat Chełmiński: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111847700000, ul. ul. Harcerska  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6772410, 6772433, , e-mail sekretarz@powiat-chelmno.pl, , faks 566 772 421.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiat Chełmiński Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”
Numer referencyjny: ZZP.041.2.2016/2017/JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie pracowni zawodowych Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w podziale na następujące części zamówienia: Część nr 1. Elektronika. Część nr 2. Pracownie językowe. Część nr 3. Meble. Część nr 4. Materiały biurowe. Część nr 5. Narzędzia. Część nr 6. Pomoce dydaktyczne. Część nr 7. Pomoce dydaktyczne do mechatroniki. Część nr 8. Sprzęt rolniczy. Część nr 9. Sprzęt do produkcji energii. Część nr 10. Sprzęt gastronomiczny. Część nr 11. Maszyny.

II.5) Główny kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum (dla każdej części): 1. Elektronika.250.000,00 zł. 2. Pracownie językowe.40.000,00 zł. 3 .Meble.25.000,00 zł. 4. Materiały biurowe.5.000.00 zł. 5. Narzędzia.200.000,00 zł. 6. Pomoce dydaktyczne.20.000,00 zł. 7. Pomoce dydaktyczne do mechatroniki.300.000,00 zł. 8. Sprzęt rolniczy.80.000,00 zł. 9. Sprzęt do produkcji energii.40.000,00 zł. 10. Sprzęt gastronomiczny.100.000,00 zł. 11. Maszyny.200.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również nadal wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert. Wysokość kwot wadium dla poszczególnych części zamówienia przedstawia się następująco: 1. Elektronika 6.650,00 zł. 2. Pracownie językowe 970,00 zł. 3. Meble 640,00 zł. 4. Materiały biurowe 130,00 zł. 5. Narzędzia 5.300,00 zł. 6. Pomoce dydaktyczne 580,00 zł. 7. Pomoce dydaktyczne do mechatroniki 11.000,00 zł. 8. Sprzęt rolniczy 2.110,00 zł. 9. Sprzęt do produkcji energii 960,00 zł. 10. Sprzęt gastronomiczny 2.940,00 zł. 11. Maszyny 5.680,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Elektronika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elektronika
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 30200000-1, 30232100-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pracownie językowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownie językowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48190000-6, 30200000-1, 39100000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Meble
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Materiały biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały biurowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Narzędzia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Narzędzia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44511200-7, 44511000-5, 42652000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pomoce dydaktyczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pomoce dydaktyczne do mechatroniki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pomoce dydaktyczne do mechatroniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Sprzęt rolniczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt rolniczy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Sprzęt do produkcji energii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt do produkcji energii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42161000-5, 09331100-9, 09331200-0, 42122000-0, 31121300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Sprzęt gastronomiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt gastronomiczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711000-9, 39221000-7, 45331210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,98
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Maszyny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42000000-6, 42620000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin dostawy20,00
Termin realizacji reklamacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (3 sierpnia 2017, 13:42:24)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (1 września 2017, 09:34:04)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570