zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2015/2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 02.08.2017 r.:


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.: Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania: kwota brutto przeznaczona w budżecie na wykonanie zadania to 2.703.661,35 zł. brutto, w podziale na dwie części to:
- część nr 1 – jeden dom w Unisławiu 1.035.055,53 zł. brutto
- część nr 2 – dwa domy w Chełmnie 1.668.605,82 zł. brutto

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęła jedna oferta.

3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz oferowaną cenę brutto, oferowany okres gwarancji oraz doświadczenie kierownika budowy:
Oferta nr 1 – złożona przez Zakład Remontowo Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński, Rybicki, 86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 15, na kwotę – łącznie trzy budynki 3.197.050,81 zł. brutto, w podziale na części to:
- część nr 1, jeden budynek w Unisławiu – 1.220.303,66 zł. brutto
- część nr 2, dwa budynki w Chełmnie – 1.976.747,15 zł. brutto
- okres gwarancji 5 lat na obie części zamówienia,
- doświadczenie kierownika budowy – sześć budów.

4. Przy otwarciu oferty i jej odczytaniu uczestniczył przedstawiciel oferenta – Zakładu Remontowo Budowlanego REM-BUD.

II. W części posiedzenia niejawnej komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów oraz prawidłowości złożonej oferty i ustaliła co następuje:

1. Złożona oferta jest kompletna – spełnia warunki określone w SIWZ.

III. Wnioski komisji:

1. Złożona oferta przez Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza, na kwotę łączną 3.197.050,81 zł. brutto przekracza w kwocie 493.389,46 zł. brutto środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zadania.
W podziale na części to:
Część 1, jeden budynek w Unisławiu – przekracza środki o kwotę 185.248,13 zł.,
Część 2, dwa budynki w Chełmnie – przekracza środki o kwotę 308.141,33 zł.

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 24.07.2017 r.:

Odpowiedzi na pytania.

Dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”, które wpłynęły dnia 21.07.2017 r.
I. Pytania z dnia 21.07.2017 r. oraz odpowiedzi na pytania:

1) Proszę o podanie stawki VAT (lub stawek VAT) jaka ma obowiązywać w ww. przedmiocie zamówienia ?
Odpowiedź: Powiat Chełmiński w kosztorysie inwestorskim przyjął stawkę VAT w wysokości 23 %.

2) W dokumentacji projektowej zamieszczone jest wyposażenie budynków mieszkalnych składające się z: mebli kuchennych , szaf, stołów, krzeseł, łóżek, biurek, telewizorów, kanap, kwiatów itd. Natomiast brakuje ww. wyposażenia w przedmiarach. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Wymienione w pytaniu wyposażenie nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, dlatego nie jest wymienione w przedmiarach.

3) W SIWZ występują rozbieżności dotyczące doświadczenia kierownika budowy. W pkt.V.2.3b zapisano (… kierowanie robotami o wartości zamówienia co najmniej 800.000,00 zł. brutto), natomiast w pkt. XIII.6.1zapisano (… kierowanie robotami o wartości zamówienia co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: nastąpiła pomyłka zapisu w SIWZ, w Rozdz. XIII pkt. 6 ppkt. 1 i 2 wymieniona kwota powinna wynosić 800.000,00 zł. brutto.


_______________________________________________________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (108kB) word

Załącznik nr 1 do części 1 zamówienia: dokumentacja techniczna na dom w Unisławiu
Unisław - cz. 1 (14463kB) zip
Unisław - cz. 2 (12681kB) zip
Unisław - cz. 3 (13277kB) zip
Unisław - cz. 4 (18155kB) zip
Unisław - cz. 5 (16859kB) zip

Załącznik nr 1 do części 2 zamówienia: dokumentacja techniczna na dwa domy w Chełmnie
Chełmno - cz. 1 (17614kB) zip
Chełmno - cz. 2 (17411kB) zip


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (53kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu (34kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (36kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (70kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja - doświadczenie kierownika budowy (38kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiazania (57kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (37kB) word


____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 549736-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Powiat Chełmiński: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111847700000, ul. ul. Harcerska  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6772410, 6772433, , e-mail sekretarz@powiat-chelmno.pl, , faks 566 772 421.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiat Chełmiński Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”
Numer referencyjny: ZZP.BE5.7013.1.2015/2017.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”: jeden budynek wraz z budynkiem gospodarczym usytuowany w miejscowości Unisław przy ul. Sportowej, dwa budynki wraz z budynkiem gospodarczym usytuowane w miejscowości Chełmno przy ul. Ignacego Danielewskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) budowa trzech budynków mieszkalnych o kubaturze 709 m3 każdy, wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., cuw., energetyczną i gazową: budynki parterowe niepodpiwniczone z poddaszem mieszkalnym, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, strop nad parterem monolityczny gęstożebrowy typu np. Teriva, Leier, 2) budowa zewnętrznych przyłączy wod-kan., gazowych, linii zasilających energetycznych do budynków mieszkalnych i zasilania energetycznego do budynków gospodarczych, 3) budowa budynków gospodarczych parterowych niepodpiwniczonych, wykonanych w technologii szkieletu drewnianego, 4) zagospodarowanie działek, na których usytuowane będą budynki: wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką, wykonanie wjazdów na posesje, dróg i chodników wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane i specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż  600 000 zł. na każdy budynek (słownie: sześćset tysięcy złotych); (na dwa budynki 1.200.000,00 zł. na trzy budynki 1.800.00,00 zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego jedno lub wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej  800. 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda; b) dysponuje osobą, którą Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia i która będzie pełnić funkcje: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; posiadającego minimum 5 lat stażu pracy jako kierownik budowy i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego jedno lub wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej, lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa powyższej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internowanymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt. pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ, b) wykazu robót budowlanych (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykazu osób (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł na 1 budynek mieszkalny (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy zł.), 40.000,00 zł na dwa budynki mieszkalne (słownie złotych: czterdzieści tysięcy zł.) i 60.000,00 zł na trzy budynki mieszkalne (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy zł.), przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy: 1. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 3. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2, spowodowanego: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 3) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy. 4. Rozliczenie zmian, o których mowa w ust. 3, odbędzie się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, oraz zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany zostanie w oparciu o ceny czynników produkcji przyjętych w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa kujawsko – pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w zakresie opisanym w ust. 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia proponowanej zmiany i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Zamawiający, po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru inwestorskiego co do żądanej zmiany i ewentualnej propozycji wyceny zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji lub odpowiednio o braku akceptacji proponowanej zmiany. 9. Postanowienia ust. 5-8 nie mają zastosowania do zmian wysokości umownego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest okolicznościami, o których mowa w § 8 ust. 5 umowy, do których stosuje się postanowienia § 8 ust. 6-12.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa jednego budynku wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanych w miejscowości Unisław przy ul. Sportowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa jednego budynku wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanych w miejscowości Unisław przy ul. Sportowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto za poszczególną część zamówienia60,00
Okres gwarancji jakości 36,00
Doświadczenie kierownika budowy4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa dwóch budynków wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanych w miejscowości Chełmno przy ul. Ignacego Danielewskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa dwóch budynków wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanych w miejscowości Chełmno przy ul. Ignacego Danielewskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): ,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto za poszczególną część zamówienia60,00
Okres gwarancji jakości36,00
Doświadczenie kierownika budowy4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (12 lipca 2017, 13:23:29)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (11 sierpnia 2017, 10:45:48)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 442