zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 03/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 2 marca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 


____________________________________________________________

NR POST. 3/2017
Chełmno, dnia 22.02.2017 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1. Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wg załącznika nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane badania, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.
Oferowany przedmiot zamówienia (odpowiednio produkt leczniczy, produkt biobójczy, wyrób medyczny, kosmetyk) musi posiadać właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z:
a) ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126, poz. 1381)
b) ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82 poz. 451 z poźn. zm.)
c) ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z poźn. zm.)
d) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. z 2015 r. poz. 1926)
e) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. dot. produktów kosmetycznych
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części: 3,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą,
- oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określone j działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 odpowiednio do złożonej oferty,
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
e) katalogi (ulotki informacyjne) w języku polskim – zawierające m.in. przeznaczenie i obszar zastosowania, które umożliwią potwierdzenie spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do zapytania.
Zaleca się aby na dołączonych w/w dokumentach Wykonawca w prawym górnym rogu wpisał numer oraz pozycję z pakietu, którego dotyczy,
f) oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczy (na płycie CD lub w wersji papierowej) przy podpisaniu umowy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku ( w tym aktualne karty charakterystyki ) zaoferowanych preparatów, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
g) oświadczenie Wykonawcy, iż posiada dokumenty potwierdzające bójczość w żądanym spektrum dla zaoferowanych preparatów. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży powyższe badania mikrobiologiczne (dla obszaru medycznego) odpowiadające normom europejskim (badania co najmniej 2 fazy) lub badania odpowiadające normom polskim (co najmniej 2 fazy) lub badania wykonane przez uznane opiniotwórcze laboratoria terenu UE lub badania zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych – wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5 . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie ważne oferty (niepodlegające odrzuceniu) złożone w postępowaniu oceniane
będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
                    najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                    cena badanej oferty (brutto)

Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 02.03.2017 r. do godziny 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, nr post. 3/2017.
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.pl

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=42metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (22 lutego 2017, 16:26:06)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (7 marca 2017, 09:21:33)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217