zamówienie na:

Dostarczenie i montaż mebli medycznych do oddziału ginekologiczno-położniczego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 23/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 25 sierpnia 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

____________________________________________________________Nr post. 23/2016

Chełmno, dnia 12.08.2016 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaż mebli medycznych do oddziału ginekologiczno-położniczego w ramach projektu pn. "Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie". Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, pozbawione defektów i wad konstrukcyjnych, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej, w czasie której należy dokonać własnych pomiarów mebli zgodnie z instrukcjami Zamawiającego. Kolor i rodzaj mebli wybierze Zamawiający. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
- Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą – projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
- oferty złożone po terminie na składanie ofert nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pn.: "Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie"
3 . Sposób przygotowania oferty:
- do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania,
- w ofercie należy podać wymiary mebli oraz materiały użyte do wykonania mebli,
- do oferty należy załączyć projekt graficzny projektowanych mebli.
4 . Ogólne wymogi dla projektowanych mebli:
- pomieszczenia oddziału należy wyposażyć w optymalne pod względem higieny i komfortu meble - trwałe, odporne na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalne, a także odporne na używane do pielęgnacji i konserwacji środki czyszcząco dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia
- wszystkie materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach długotrwałego przebywania ludzi oraz stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia
- meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona obowiązującymi normami dotyczącymi wykonania mebli oraz atestami i certyfikatami na zastosowane materiały do produkcji mebli.
5 . Kryteria oceny ofert
Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
   najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                     cena badanej oferty (brutto)
 
Oferowana cena - 100%
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów usług (VAT),
Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
a) termin realizacji: do dnia 17.10.2016 r.
b) termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25.08.2016 r. do godziny 12:00
Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pn.: "Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie"
- za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na wykonanie, dostarczenie i montaż mebli medycznych, nr post. 23/2016”.
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=634&Itemid=42


metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (12 sierpnia 2016, 13:32:58)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (8 września 2016, 12:57:30)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255