zamówienie na:

Dostawa druków medycznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 15/2016
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

____________________________________________________________

NR POST. 15/2016
Chełmno, dnia 30.05.2016 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
 
1 . Dane Zamawiającego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
tel. 056 677 26 07
fax. 056 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
http:// www.zoz.chelmno.pl
2 . Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa druków medycznych dla ZOZ w Chełmnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania (formularz asortymentowo-cenowy). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że:
- postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie,
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
- oferty złożone po terminie na składanie ofert nie zostaną rozpatrzone,
- w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści oferty oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie,
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Opis wymagań (np . uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia), Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia ww. warunków.
4 . Wykaz dokumentów :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną druk oferty – załącznik nr 1,
c) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
d) pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5 . Kryteria oceny ofer t
1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:
KRYTERIUM WAGA
OFEROWANA CENA 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
a) kryterium ceny – wskaźnik "W" liczony według wzoru:
 
                       najniższa cena (brutto)
W= -------------------------------------------------------- x 100 x 100%
                       cena badanej oferty (brutto)
 
Oferowana cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów usług (VAT).
Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym.
Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
6 . Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
7 . Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.06.2016 r. do godziny 9:00

Dopuszcza się złożenie oferty
- w formie pisemnej na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
- lub za pośrednictwem faksu: 056 677 27 10
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.chelmno.pl
- z dopiskiem: „Oferta na sukcesywną dostawę druków medycznych dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 15/2016
DODATKOWE INFORMACJE
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści zapytania pod adres e-mail sekretariat@zoz.chelmno.p l . Wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=42


metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (30 maja 2016, 14:18:19)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (9 czerwca 2016, 14:47:39)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 214