zamówienie na:

Modernizacja oddziału ginekologiczno  położniczego w ramach projektu: Zdrowy Maluszek.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 31/2015
wartość: PONIŻEJ 5 186 000 EURO
termin składania ofert: 12 stycznia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, unieważnienie postępowania dostępne jest jako plik do pobrania poniżej.  

____________________________________________________________

Nr postępowania 31/2015
Chełmno, dnia 21.12.2015 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO W RAMACH PROJEKTU: ZDROWY MALUSZEK – EDUKACJA I PROFILAKTYKA ORAZ MODERNIZACJA ODDZIAŁU W ZOZ W CHEŁMNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI PERINATALNEJ W REGIONIE
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- roboty budowlane
II.1.3)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
- Nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu modernizacji oddziału ginekologiczno – położniczego w ramach projektu: Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziału w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót załączony do SIWZ jest materiałem pomocniczym i nie stanowi jedynej podstawy wyceny robót. Zamawiający zaleca dokonania analizy dokumentacji projektowej.
Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu robót i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z:
- SEKRETARIATEM DYREKTORA ZOZ W CHEŁMNIE– TEL. 056 677 26 07.
Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji nie są wiążące dla Wykonawców i mają charakter informacyjny i nieformalny. Celem uzyskania wiążących wyjaśnień Wykonawcy mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z zapisami SIWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – decyzja numer 112/2015 z dnia 27.05.2015, którą udostępnia w załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto Zamawiający udostępnia ww. załączniku pismo w sprawie uzgodnień inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Chełmnie, które to dopuszcza pod względem konserwatorskim zmianę lokalizacji agregatu chłodniczego central wentylacyjnych, zgodnie z zaproponowaną nową lokalizacją.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, wszędzie tam gdzie do opisu użyto wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, co uzasadnione było specyfiką przedmiotu zamówienia oraz niemożliwością dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy pzp).
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
- 45000000-7
- 45215140-0
- 45450000-6
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- okres w dniach: 120
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM:
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI:
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości minimalnej 600 000,00 zł brutto (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA !
Dowodami potwierdzającymi, że dostawa/usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie, a robota budowlana została wykonana w sposób należyty oraz wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczeń albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
1. Kierownika Budowy (jedna osoba) posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, jako Kierownik Budowy lub Kierownik robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2. Kierownika robót sanitarnych (jedna osoba) posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży instalacyjnej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
3. Kierownika robót elektrycznych (jedna osoba) posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli przepisy tego wymagają.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r. Nr 63 poz. 394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania uprawnień do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków określonych w SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty – zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,
- pełnomocnictwo, zgodnie z pkt. 11.6 SIWZ (o ile dotyczy),
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów (należy złożyć w oryginale) – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - jeśli dotyczy
- Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym– wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
- jeśli dotyczy.
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 95
2. Okres gwarancji na wykonane prace oraz zainstalowane urządzenia - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
- NIE
IV.3) ZMIANY UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której  dokonano wybory wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
2. Zmiany technologiczne – pod warunkiem, że są spowodowane wprowadzeniem do obrotu i zastosowania w budownictwie materiałów lub urządzeń nowszej generacji w porównaniu z przewidzianymi w dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie wyższej jakości robót, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kosztów wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Przedmiot świadczenia określony w umowie może zostać zmieniony w przypadku: niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, a zaproponowany przedmiot świadczenia posiada parametry nie gorsze niż wymagane w dokumentacji projektowej.
4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn lub na zasadach określonych poniżej, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub związanych z czasową niemożliwością udostępnienia pomieszczeń lub wstępu do budynku w celu wykonania
przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności
2) gdy wystąpi konieczność uzyskania uzgodnień, zezwoleń, opinii i decyzji administracyjnych itp. - o czas konieczny do ich uzyskania;
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień, zezwoleń, opinii i decyzji itp., na skutek błędów, nieścisłości itp. w ww. dokumentach;
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych,
6) wystąpienia awarii (w tym w szczególności w postaci braku prądu) nie będącej następstwem działań, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub zaniechań działań, do których podjęcia Wykonawca był zobowiązany,
7) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę
terminu realizacji,
8) konieczności przeprowadzenia dodatkowych, wcześniej nie wymaganych, a obecnie niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyz technicznych, wymaganych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
9) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenie prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów,
spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych– strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
10) zaistnienia konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub/i zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, skutkującego koniecznością zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w razie gdyby zastosowanie
przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
11) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę skutkujące uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
12) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności: przedłużającej się produkcji urządzeń, materiałów itp. związanych z wykonaniem robót budowlanych. Wykonawca w tej sytuacji winien
udokumentować przyczyny opóźnienia oraz wskazać termin opóźnienia;
13) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody np. niezidentyfikowanych urządzeń czy instalacji.
5. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiany formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących,
2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3) zmiana jest nie istotna,
4) wydłużenia terminu płatności,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne,
6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
7) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego np. w opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,
8) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,
9) zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
10) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym
uzasadnieniem.
7. W przypadku konieczności zmiany terminów obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 12.01.2016
Godzina: 11:00

Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
IV.4.5) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:
- Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pn.: Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – nr 348676-2015 w dniu 21.12.2015 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 21.12.2015 r.
3. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Chełmnie – w dniu 21.12.2015 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 21.12.2015 r.
5. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 21.12.2015 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (21 grudnia 2015, 12:12:49)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (7 stycznia 2016, 14:26:23)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312