zamówienie na:

USTALENIE STANU PRAWNEGO GRANIC PASA DROGOWEGO ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH: NR 1604C BRZOZOWO – NAWRA, NR 1607C DORPOSZ SZLACHECKI – UNISŁAW, NR 1627C UNISŁAW – ŻYGLĄD ORAZ SPORZĄDZENIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH TERENU OBJĘTEGO ZAKRESEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY PRZEDMIOTOWYCH DRÓG

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.5.2015.KŻ
wartość: Poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na dużą ilość informacji przyczyna unieważnienia postępowania dostępna jest poniżej jako plik do pobrania. 
                            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (33kB) word

                                                                                                                  Chełmno, dnia 8.06.2015 r.
Nr spr.: PZD.272.5.2015.KŻ
 
 
                                              Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
                        ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie

                                  telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
                                  adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 

                                             OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
                                                                            na:
„USTALENIE STANU PRAWNEGO GRANIC PASA DROGOWEGO ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH: NR 1604C BRZOZOWO – NAWRA, NR 1607C DORPOSZ SZLACHECKI – UNISŁAW, NR 1627C UNISŁAW – ŻYGLĄD ORAZ SPORZĄDZENIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH TERENU OBJĘTEGO ZAKRESEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY PRZEDMIOTOWYCH DRÓG”


 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, tel. (56) 686 48 53.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (206kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (38kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc (35kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (36kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (40kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.doc (99kB) word

Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Plan orientacyjny dróg.pdf (2485kB) pdf

Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Mapa, ark. nr 1.PDF (6379kB) pdf

Załącznik nr 6.3 do SIWZ - Mapa, ark. nr 2.PDF (8719kB) pdf

Załącznik nr 6.4 do SIWZ - Mapa, ark. nr 3.PDF (11229kB) pdf

Załącznik nr 6.5 do SIWZ - Mapa, ark. nr 4.PDF (11864kB) pdf

Załącznik nr 6.6 do SIWZ - Mapa, ark. nr 5.PDF (5594kB) pdf

Załącznik nr 6.7 do SIWZ - Mapa, ark. nr 6.PDF (3930kB) pdf

Załącznik nr 6.8 do SIWZ - Mapa, ark. nr 7.PDF (8209kB) pdf

Załącznik nr 6.9 do SIWZ - Mapa, ark. nr 8.PDF (8037kB) pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.doc (28kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (48kB) word

Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (32kB) word


3. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na ustaleniu stanu prawnego granic pasa drogowego odcinków dróg powiatowych: nr 1604C Brzozowo – Nawra, nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław, nr 1627C Unisław – Żygląd oraz sporządzeniu map do celów projektowych terenu objętego zakresem planowanej przebudowy przedmiotowych dróg.
1) Lokalizacja odcinków dróg powiatowych i zakres opracowania zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Szczegółową lokalizację odcinków dróg Zamawiający wskaże w terenie.
2) Przewidywane parametry przedmiotu zamówienia:
a) droga powiatowa nr 1604C Brzozowo – Nawra
-   odcinek wg kilometrażu drogi od km 0+000 do km 9+500
-   długość odcinka – 9,5 km,
-   ilość punktów granicznych – 490 szt.
b) droga powiatowa nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław
-   odcinek wg kilometrażu drogi od km 0+000 do km 9+500
-   długość odcinka – 9,5 km,
-   ilość punktów granicznych – 300 szt.
c)  droga powiatowa nr 1627C Unisław – Żygląd
-    odcinek wg kilometrażu drogi od km 0+000 do km 7+500
-    długość odcinka – 7,5 km,
-    ilość punktów granicznych – 310 szt.
Rzeczywista ilość punktów granicznych zostanie określona przez Wykonawcę.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) ustalenie stanu prawnego granic nieruchomości, stanowiących pas drogi powiatowej:
-   nr 1604C Brzozowo – Nawra, położonej na następujących działkach (częściowo o nieuregulowanym stanie prawnym):
· jednostka ewidencyjna – Kijewo Królewskie,
obręb Brzozowo – dz. nr 79/3,
obręb Watorowo – dz. nr 61/1,
obręb Dorposz Szlachecki – dz. nr 122,
obręb Kijewo Królewskie – dz. nr 223, 220/1, 64/5, 64/3, 59/5, 149/5, 149/4, 164/2, 149/3,
obręb Napole – dz. nr 11/3,
obręb Bajerze – dz. nr 194/1;
- nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław, położonej na następujących działkach:
· jednostka ewidencyjna – Kijewo Królewskie,
obręb Dorposz Szlachecki – dz. nr 120,
obręb Kijewo Szlacheckie – dz. nr 155,
obręb Szymborno – dz. nr 283/1, 9,
· jednostka ewidencyjna – Unisław,
obręb Gołoty – dz. nr 151, 76,
obręb Unisław – dz. nr 176;
- nr 1627C Unisław – Żygląd, położonej na następujących działkach (częściowo o nieuregulowanym stanie prawnym):
· jednostka ewidencyjna – Unisław
obręb Unisław – dz. nr 673, 659/11, 659/9, 176, 404,
obręb Stablewice – dz. nr 22,
·  jednostka ewidencyjna – Kijewo Królewskie
obręb Bągart – dz. nr 49/3,
obręb Bajerze – dz. nr 202/1;
b) sporządzenie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej, obejmujących pas terenu o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z naniesionym stanem prawnym na podstawie przeprowadzonych pomiarów.
4) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi na dzień jego wykonania przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520);
b) należy przestrzegać zasad ochrony znaków geodezyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) oraz wnosić informacje o stanie punktów osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych na udostępnionych opisach topograficznych;
c) wszelkie materiały potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem;
d) Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z materiałami znajdującymi się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmnie, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, terenem i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg prac, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie;
e) w przypadku braku dokumentacji geodezyjnej na badany odcinek granicy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmnie, przy sporządzaniu map do celów projektowych należy ustalić stan prawny na gruncie;
f) pomiary rzędnych jezdni oraz przekrojów pasa drogowego należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej (lub inną dopuszczoną metodą) z dokładnością do 1 cm;
g) pomiary należy wykonać w przekrojach zlokalizowanych w odległości nie większej niż 50 m na odcinkach prostych oraz w odległości nie większej niż 25 m na łukach drogi; pomiary muszą obejmować całą szerokość pasa drogowego;
h) na mapie należy uwzględnić wszystkie elementy pasa drogowego, obiekty w nim zlokalizowane (jezdnie, pobocza, rowy, zjazdy, drzewa, chodniki, zatoki przystankowe i postojowe, itp.) oraz opisać odległości istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych nad drogami od poziomu jezdni lub terenu;
i) Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe;
j) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej, a w razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania;
k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy;
l)  mapę do celów projektowych z ustalonymi prawnie granicami pasów drogowych należy wykonać z podziałem na poszczególne drogi, w postaci analogowej w skali 1:1000 w ilości 3 egzemplarzy oraz w postaci numerycznej w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie AutoCad (np. dwg) w ilości 1 egzemplarz;
m) pozyskanie w imieniu Zamawiającego, wszelkich decyzji, uzgodnień, zezwoleń, i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także wystąpienia do odpowiednich instytucji i urzędów, leżą w gestii Wykonawcy i odbywać się będą na jego koszt.
5) Wykonawca na podstawie dostępnych danych powinien przed złożeniem oferty oszacować rzeczywistą ilość punktów granicznych oraz podać w formularzu ofertowym całkowity koszt ich ustalenia dla wymienionych odcinków dróg powiatowych. Z uwagi na przewidywany ryczałtowy sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia ewentualne zwiększenie ilości punktów granicznych do ustalenia (niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia), nie może mieć wpływu na ustaloną w umowie wysokość wynagrodzenia.
6) Nomenklatura według kodów CPV:
-  usługi sporządzania map – kod CPV: 71.35.40.00-4,
-  usługi badań katastralnych – kod CPV: 71.35.43.00-7,
-  usługi pomiarowe – kod CPV: 71.35.50.00-1.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy nadzoru jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Termin wykonania zamówienia.
1) Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – w ciągu 100 dni od dnia podpisania umowy.
2) Rzeczywisty termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z zapisami ust. 5-7 rozdziału 18 SIWZ.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia;
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwie usługi, o wartości nie mniejszej niż 45 000 PLN brutto każda, dotyczące prac geodezyjnych o zakresie rzeczowym porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na ustaleniu stanu prawnego granic pasa drogowego odcinków dróg publicznych oraz sporządzeniu map do celów projektowych terenu pasa drogowego;
c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
d) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje spośród osób skierowanych do realizacji zadania, minimum dwiema osobami, posiadającymi, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w następującym zakresie:
-  geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
-  rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
e) Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
f) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 1 litera a, b i c mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy obowiązany jest on przedłożyć:
a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c) oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 3b i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
4) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 3 mogą być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców, poprzez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, określonych w niniejszym ustępie, zawierających kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełniania warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Proponowana forma zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10) Dokument, o których mowa w pkt 9 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 10 stosuje się odpowiednio.
12) Zamawiający określając wymogi dotyczące wymaganych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia i zaświadczenia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
13) Dowodami, o których mowa w pkt 3 lit. a niniejszego ustępu są poświadczenia lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3 lit. a niniejszego ustępu, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
14) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, musi być złożona przez każdego z Wykonawców.
9. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.
10. Kryteria oceny ofert:
1) cena brutto za wykonanie zamówienia   90 %
2) termin wykonania zamówienia                10 %.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.06.2015 r. do godz. 10:00.
12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, tj. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nieodpowiednie warunki atmosferyczne, przedłużające się procedury administracyjne, konieczność uzyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń i uzgodnień, natrafienie na wykopaliska i niewybuchy, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie terenu, konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, niezależnych od Wykonawcy, w trakcie trwania, których lub na skutek których realizacja przedmiotu umowy z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwa;
W przypadku wystąpienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
2) zmianę istotnych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy;
Warunkiem zmiany jest zaproponowanie przez Wykonawcę osób, w zastępstwie wykazanych w ofercie posiadających, co najmniej równoważne uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne lub w innych ustawach.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność jej wprowadzenia. Zmian umowy można dokonać tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.06.2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (8 czerwca 2015, 15:09:26)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (19 czerwca 2015, 13:25:59)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 488