zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą i montażem obudowy dydaktycznej - „Stanowiska dla zwierząt” w ramach realizowanej przez Powiat Chełmiński inwestycji pod nazwą „Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: rozeznanie cenowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2014.JG
wartość: powyżej 30000 EURO
termin składania ofert: 20 października 2014  15:00
Chełmno 10.10.2014 r.

Znak sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2014.JG

Zaproszenie
do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty i  zapytaniem o cenę na wykonanie zakupu wraz z dostawą i montażem obudowy dydaktycznej - „Stanowiska dla zwierząt” w ramach realizowanej przez Powiat Chełmiński  inwestycji pod nazwą „Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie”.

Pożądany termin wykonania zamówienia do dnia  19-12-2014 r.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są Janusz Gryszan i Grzegorz Piątkowski – Zespół Zarządzania Projektami pok. nr 20, tel. 056 6772445.

Szczegółowy wykaz i opis towarów, nazwy artykułów, wymagania techniczne określone są w załączniku nr 1 do zaproszenia, dostępny jest również do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pok. nr 20 i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego (zakładka przetargi).

Ofertę wraz z wypełnionym załącznikiem nr. 1 na wykonanie w/w zamówienia należy składać do dnia 20.10.2014 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (biuro ZZP pok. nr 20) z dopiskiem na kopercie  - Odpowiedź na rozeznanie cenowe  na zakup obudowy dydaktycznej – stanowiska dla zwierząt w ramach projektu pn. „Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie”.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1. Kosztorys ofertowy - na załączniku nr 1.
2. Oświadczenie, art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie, art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. (załącznik nr 3).

Załączniki:
Formularz ofertowy POBIERZ (88kB) word
Zał. nr 1 wykaz towarów POBIERZ (99kB) word
Zał. nr 2 oświadczenie art. 44 POBIERZ (26kB) word
Zał. nr 3 oświadczenie art. 24 POBIERZ (87kB) word
Zał. nr 4 wzór umowy. POBIERZ (116kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (14 października 2014, 13:07:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417