zamówienie na:

Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: rozeznanie cenowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2014.JG
wartość: poniżej 30000 EURO
termin składania ofert: 14 lipca 2014  14:30
Chełmno 27.06.2014 r.

Znak sprawy:
ZZP.BE5.7013.3.2014.JG

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego

Starostwo Powiatowe w Chełmnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących robót budowlanych:

„Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie”.

Pożądany termin wykonania robót do dnia 29-08-2014 r.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Janusz Gryszan i Grzegorz Piątkowski – Zespół Zarządzania Projektami pok. nr 20, tel. 056 6772445.

Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pok. nr 20 i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego (zakładka przetargi).

Ofertę wraz z załącznikami na wykonanie w/w robót należy składać do dnia 14.07.2014 r. do godz. 14:30 w zamkniętych kopertach na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (biuro ZZP pok. nr 20) z dopiskiem na kopercie - Odpowiedź na rozeznanie cenowe na
„Utworzenie pracowni hodowlanej w Zespole Szkół CKP w Grubnie”.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Oświadczenie, art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie, art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. (załącznik nr 3).

Zgodnie z artykułem 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity) „ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO” .


Załączniki:
1. Formularz ofertowy - POBIERZ (31kB) word
1. Zał. nr 1 przedmiar robót, (spakowany do pliku ZIP) - POBIERZ (4465kB) zip
2. Zał. nr 2 oświadczenie art. 44 (o spełnianiu warunków) - POBIERZ (26kB) word
3. Zał. nr 3 oświadczenie art. 24 (o braku podstaw do wykluczenia)  - POBIERZ (35kB) word
4. Zał. nr 4 wzór umowy. - POBIERZ (101kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (27 czerwca 2014, 14:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578