zamówienie na:

Zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 41/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

____________________________________________________________


Nr postępowania 41/2013
Chełmno, dnia 11.12.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
- Nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1-2 do SIWZ tzw. specyfikacja techniczne oraz w załączniku nr 3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:
1. zakup, instalację i wdrożenie modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego w trybie rozbudowy systemu informatycznego dla części medycznej posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego tj.:
a) dostawa modułów ZSI z odpowiednimi licencjami wg funkcjonalności przedstawionych poniżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) IZBA PRZYJĘĆ – zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
2) ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo- płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
3) ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
4) BLOK OPERACYJNY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo- płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
5) OIOM - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowopłacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
6) ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
7) ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
8) ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
9) ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
10) PRZYSZPITALNY DZIAŁ REHABILITACJI - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego cyfrową dokumentację pacjenta, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
11) ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego ruch chorych, apteczkę oddziałową z wydaniem leków na pacjenta, cyfrową dokumentację pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo - płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
12) POZ - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
13) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
14) PORADNIA NEUROLOGICZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania
zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
15) PORADNIA OKULISTYCZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
16) PORADNIA KARDIOLOGICZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
17) PORADNIA CHIRURGICZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z
integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
18) PORADNIA UROLOGICZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z
integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
19) PORADNIA URAZOWO – ORTOPEDYCZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
20) PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
21) PORADNIA DIABETOLOGICZNA - zakup i wdrożenie oprogramowania zapewniającego rejestrację internetową pacjentów, apteczkę oddziałową z wydaniem leku na pacjenta, cyfrową dokumentację medyczną pacjenta, zarządzanie personelem z integracją z istniejącym systemem kadrowo – płacowym, zbieranie danych niezbędnych do rozliczenia z NFZ,
22) PRACOWNIA RTG I USG – zakup i wdrożenie modułu HL7 – INFINITT PACS, pełna integracja systemu szpitalnego (obrazowanie cyfrowe i opisy badań dołączone do cyfrowej dokumentacji medycznej) i już wdrożonego systemu administracyjnego (w zakresie liczenia kosztów) z systemem INFINITT, rozszerzenie licencji na ilość badań obrazowych do 12 tyś rocznie, integracja wszystkich urządzeń obrazowania cyfrowego w szpitalu do współpracy z systemem INFINITT PACS,
23) LABORATORIUM ANALITYCZNE – integracja systemu szpitalnego z istniejącym systemem PSM firmy ROCHE przez moduł HL7 w zakresie dostępu do badań laboratoryjnych na oddziałach i w poradniach, integracja systemu z modułami finansowo-księgowymi w zakresie liczenia kosztów poszczególnych badań,
24) PRACOWNIA ENDOSKOPII – zakup oprogramowania zapewniającego dostęp na oddziałach i poradniach do badań wykonywanych aparatem firmy ENDO ELEKTRONIK (videogastroskop EG-530FP, videokolonoskop EC-530FI – spiętych
zestawem do archiwizacji endoskopowej typ EXP-4400), cyfryzacja dokumentacji medycznej i integracja z systemami szpitalnymi, integracja systemu z modułami finansowo – księgowymi w zakresie liczenia kosztów,
25) APTEKA SZPITALNA – zakup i wdrożenie systemu aptecznego z apteczkami oddziałowymi z wydaniem leku na pacjenta i pełną integrację z modułem finansowo – księgowym,
26) ADMINISTRACJA - zakup oprogramowania zapewniającego zbieranie wszystkich danych medycznych niezbędnych do rozliczenia się z NFZ i możliwość prowadzenia rozliczeń z NFZ z oprogramowaniem zaproponowanego z jednoczesnym
przeniesieniem danych archiwalnych z teraźniejszego systemu rozliczeniowego w celu zapewnienia ciągłości rozliczeń, pełna integracja z modułami części szarej w zakresie przekazywania danych finansowych jak i danych do systemów kadrowo – płacowych.
b) dostawa systemu operacyjnego dla serwera Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
c) dostawa oprogramowania realizującego funkcje bazy danych z odpowiednią licencją (w wersji najnowszej z aktualnymi poprawkami producenta obsługująca platformę sprzętową wyposażoną w dwa procesory minimum cztero-rdzeniowe – minimalne warunki jakie musi spełniać dostarczane oprogramowanie realizujące funkcje bazy danych umożliwiające zainstalowanie, wdrożenie i eksploatację ZSI),
d) instalacja, konfiguracja i wdrożenie modułów ZSI w zakresie wymienionym w ppkt. a),
e) integracja wdrożonych modułów ZSI w zakresie wymienionym w ppkt. a) z posiadaną i eksploatowaną przez Zamawiającego instalacją systemu informatycznego dla części medycznej,
f) instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu operacyjnego serwera i oprogramowania bazy danych,
g) wdrożenie administratorów Zamawiającego w zakresie eksploatacji ZSI,
h) wdrożenie personelu medycznego w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI.
2. dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego tj.:
a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego według specyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ:
27) serwer Zintegrowanego Systemu Informatycznego z konsolą zarządzania,
28) serwer obrazowania cyfrowego INFINITT PACS,
29) stanowiska robocze - terminale,
30) tablety medyczne,
31) drukarki sieciowe formatu A4,
32) urządzenia wielofunkcyjne,
33) drukarka opasek identyfikacyjnych dla pacjentów,
34) czytniki kodów kreskowych,
35) podpis elektroniczny z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym. Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 - „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”, co oznacza, iż do oferty należy załączyć dokumenty poświadczające o równoważności zastosowanych materiałów, urządzeń, itp. jeżeli takowe materiały/ urządzenia równoważne zastosowano.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
30200000-1
30232000-4
30236000-2
48180000-3
48600000-4
48610000-7
48612000-1
48620000-0
48800000-6
72000000-5
72263000-6
72268000-1
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- data zakończenia: 17.02.2014
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI:
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał:
1) minimum 1 główną dostawę dla lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia. Za realizację odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym
przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna realizację obejmującą dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (ZSI) w konfiguracji obejmującej minimum: Ruch Chorych – Izba Przyjęć, Ruch Chorych – Oddział, rejestrację elektroniczną, Dokumentację medyczną, Rozliczenia z płatnikiem, Apteka, Apteka Oddziałowa, integracja HL7,
2) minimum 1 główną dostawę składników infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: serwer oraz stanowiska robocze o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto.
- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione w ramach jednego zamówienia lub dwóch odrębnych zamówień.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczeń albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Zgodnie z § 9 ust. 2. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyły następujące osoby:
- kierownik projektu posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz posiadającego certyfikat Prince2 lub równoważny z zakresu zarządzania projektami IT,
- co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej.
Wyżej wymienione osoby muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż dwóch funkcji z wymienionych powyżej przy czym Zamawiający zastrzega, iż Kierownik projektu nie może łączyć funkcji.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2)
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
Inne dokumenty:
-specyfikację techniczno-funkcjonalną – tj. szczegółowe dane techniczne oferowanego sprzętu (np. karty katalogowe lub inne dokumenty), umożliwiające zweryfikowanie wszelkich wymagań minimalnych zawartych w treści SIWZ ze wskazaniem producenta, modelu i spełnieniem każdego z parametrów minimalnych na podstawie specyfikacji technicznej - załącznik 2 do
SIWZ,
- wypełnioną i podpisaną przez osobę do tego upoważnioną specyfikację techniczną – zadanie nr 1 – załącznik nr 1 do SIWZ,
- podpisaną przez osobę do tego upoważnioną specyfikację techniczną – zadanie nr 2 - załącznik nr 2 do SIWZ,
- deklaracji zgodności CE dla sprzętu komputerowego.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 11.6. SIWZ – jeśli dotyczy,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
- formularz oferty – Rozdział III SIWZ.
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
- NIE
IV.3) ZMIANY UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści gdy:
1) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy
bez zmiany jej wartości brutto;
2) nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych niż zaoferowane w ofercie urządzeń i oprogramowania pod warunkiem, że jest o nie gorszych parametrach i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów;
3) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta – w takim przypadku Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez wydłużenie okresu gwarancji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów;
4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów zawartych z NFZ i innymi płatnikami, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian, wydaniem wytycznych, zawarciem umów;
5) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – umowa zostanie zmieniona w sposób dostosowujący jej brzmienie do obowiązujących w danym momencie przepisów prawa bez możliwości zmiany wartości brutto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową;
6) siła wyższa – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z Umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy;
7) wstąpienie katastrofalnych działań przyrody takich jak m.in. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, silne mrozy – oraz zdarzenia nadzwyczajne, w tym m.in. zamieszki uliczne, atak terrorystyczny, katastrofa budowlana w siedzibie Zamawiającego, w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o uniemożliwieniu realizacji obowiązków wynikających z Umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy
8) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, tj. ceny netto oraz kwoty podatku VAT w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku VAT;
9) Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych niniejszą umową, jeśli wystąpiły niezależnie od Stron okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia zmian, a zmiana terminu jest niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie spowoduje ona zagrożenia dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Projektu. Zmiana terminu wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego.
10) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego realizacji umowy i zakresu rzeczowego umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. reorganizacji, zmiany formy prawnej, konieczności przeprowadzenia remontów będących w kolizji z realizacją przedmiotu umowy, lub też w sytuacji zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
11) Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w celu uzyskania właściwego efektu funkcjonalno-użytkowego, w szczególności:
a) zmiany ilości materiałów, urządzeń, rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia – pod warunkiem braku możliwości technicznych ich wykonania,
b) zmiany typu lub rodzaju materiałów i urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia pod warunkiem podwyższenia parametrów technicznych, jakości, zwiększenia wydajności lub sprawności danego urządzenia,
c) zmiana rozmieszczenia rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli nie będą się mieściły w miejscu pierwotnego przeznaczenia - pod warunkiem dostosowania tych rzeczy do nowej lokalizacji,
d) zmiany technologiczne wykonania rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jakość wykonania ZSI - pod warunkiem uzyskania wyższego efektu i jakości niż określony w SIWZ,
e) zmiany poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych, upraszczających rozwiązania określone zgodnie z umową przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym - pod warunkiem uzyskania efektu na tym samym poziomie technicznym i jakościowym,
f) wszelkie zmiany wynikające z różnicy pomiędzy stanem przewidzianym w umowie i ustaleniach Stron, a stanem fizycznie zrealizowanego systemu.
12) Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
13) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 20.12.2013
Godzina: 11:00

Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
IV.4.5) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:
- Niniejsze zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WK-P uzyskanych na realizację projektu pn.
Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 516142-2013 w dniu 12.12.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 12.12.2013 r.
3. Strona internetowa Starostwa Powiatowego Chełmno – w dniu 12.12.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 12.12.2013 r.
5. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 12.12.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=526&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (12 grudnia 2013, 13:52:31)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (13 stycznia 2014, 14:18:30)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733