zamówienie na:

USUWANIE POJAZDÓW Z TERENU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.3.2013.KL
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 
Ogłoszenie o zamówieniu
na

USUWANIE POJAZDÓW Z TERENU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USUWANIE POJAZDÓW Z TERENU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), w podziale na następujące części zamówienia:
1) Część 2 - Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, zwanej dalej dmc powyżej 3,5 t z dróg powiatu chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych;
2) Część 3 - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do tego rodzaju zadań: - sprzętem do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - co najmniej 1 szt., (dotyczy części 2 zamówienia), - sprzętem do usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - co najmniej 1 szt., (dotyczy części 3 zamówienia). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - sprzętem do usuwania pojazdów - załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje parkingiem: - o podłożu utwardzonym (m.in. beton, kostka, asfalt), - ogrodzonym (m. in. siatka, parkan), - oświetlonym, - ze swobodnym dostępem do pojazdów (wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie parkingu zapewniać będzie możliwość skutecznej lokalizacji parkingu), - strzeżonym całodobowo, - zamykanym w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, - zapewniającym warunki bezpiecznego utrzymania pojazdów, na okres usunięcia i przechowywania pojazdów oraz - o minimalnej liczbie miejsc dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t - co najmniej 2 miejsca - dotyczy części 2 zamówienia, - spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) - dotyczy części 3 zamówienia.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
        potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
        wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 3, tel.(56)677-24-15 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (153kB) plik
Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do części 2 (49kB) word
Załącznik nr 1c - Formularz ofertowy do części 3 (46kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (32kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (31kB) word
Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (33kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi - holowanie (33kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi - parking (36kB) word
Załącznik nr 7b - Wzór Umowy do części 2 (59kB) word
Załącznik nr 7c - Wzór Umowy do części 3 (58kB) word


Ogłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 508664-2013 w dniu 9.12.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 9.12.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 9.12.2013 r.


metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (9 grudnia 2013, 15:08:54)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (13 marca 2014, 14:43:05)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 643