zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/11/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dla
termin składania ofert: 10 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze wykonawcy zawarta w pliku do pobrania 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (187kB) pdf
______________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu.

Numer ogłoszenia: 498566 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Mgoszcz, 86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 6768613 w. 37, faks 0-56 6768613.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oferta (176kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (455kB) pdf
3. Oferta wykonawcy - druki (17kB) plik
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I: PIECZYWO CPV 15810000-9 PAKIET II: OWOCE WARZYWA CPV 03220000-9 PAKIET III : JAJA CPV 03142500-3 PAKIET IV : RYBY CPV 03311000-2 PAKIET V : MIĘSO WĘDLINY CPV 15100000-9 PAKIET VI : ARTYKUŁY KONSERWOWE CPV 15330000-0 PAKIET VII : ARTYKUŁY MĄCZNE CPV 15612000-1 PAKIET VIII : ARTYKUŁY MLECZARSKIE CPV 15511000-3 PAKIET IX : ARTYKUŁY SPOŻYWCZE CPV 15890000-3 PAKIET X : TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE CPV 15400000-2.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 03.31.10.00-2, 15.10.00.00-9, 15.33.00.00-0, 15.61.20.00-1, 15.89.00.00-3, 15.40.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - Atesty, dopuszczenia do obrotu handlowego, gwarancje - jeżeli dotyczy b) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: - oświadczenie Wykonawcy, że czynności związane z realizacją zamówienia wykonywane będą zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz, że oferowane dostawy podlegają stałemu i aktualnemu nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Weterynaryjnego - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Adres: 86-230 Lisewo, Mgoszcz 54.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Adres: 86-230 Lisewo, Mgoszcz 54.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Stanisław Otremba (3 grudnia 2013, 16:32:22)

Ostatnia zmiana: Stanisław Otremba (18 grudnia 2013, 09:04:38)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713