zamówienie na:

DOSTAWĘ ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.3.2013.DB
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 
pobierz wynik postępowania (62kB) pdf

_____________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu
na:

DOSTAWĘ ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński , ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W CHEŁMNIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa: - oleju napędowego w ilości 42730 litrów, - etyliny bezołowiowej PB95 w ilości 14200 litrów. Ilości paliw zostały oszacowane na podstawie danych z lat poprzednich i są one przewidywanym zużyciem paliw w okresie dwóch lat trwania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dostarczą wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji, potwierdzające spełnianie tych warunków

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dostarczą wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji, potwierdzające spełnianie tych warunków

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy zapewnią punkt tankowania w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dostarczą wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji, potwierdzające spełnianie tych warunków

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dostarczą wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 specyfikacji, potwierdzające spełnianie tych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (94kB) plik


Ogłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 486464-2013 w dniu 27.11.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 27.11.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.11.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (27 listopada 2013, 10:55:46)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 grudnia 2013, 13:23:14)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968