zamówienie na:

Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo  Leczniczego w ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 29/2013
wartość: PONIŻEJ 5000000 EURO
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  


____________________________________________________________


Nr postępowania 29/2013
Chełmno, dnia 25.11.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w ZOZ w Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- roboty budowlane
II.1.3)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
- Nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w ZOZ w Chełmnie. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ na bazie, którego Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot umowy.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy. Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.
Każdy z Wykonawców winien obejrzeć miejsce robót objęte przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków i uzyskania niezbędnych danych dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny (wynagrodzenie ryczałtowe). Miejsce robót można oglądać w dni powszednie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z:
- SEKRETARIATEM DYREKTORA ZOZ W CHEŁMNIE– TEL. 056 677 26 07.
Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji nie są wiążące dla Wykonawców i mają charakter informacyjny i nieformalny. Celem uzyskania wiążących wyjaśnień Wykonawcy mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień, zgodnie z zapisami SIWZ.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym oraz zgodnie z ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramem robót. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego oraz do przestrzegania harmonogramu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń – Wykonawca zapewnia, że wszystkie wyroby i materiały użyte przez Wykonawcę będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (tj. deklaracje zgodności albo stosowne certyfikaty albo stosowne oznaczenia).
Zamawiający na wykonane roboty wymaga udzielenia gwarancji minimum na okres 36 miesięcy oraz na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym. Zastosowane w niniejszej SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w niniejszej SIWZ.
Niniejsze zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uzyskanych na realizację projektu pn. „Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: Opieka zdrowotna.
Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zaplanowane roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę.
Przedmiar robót ( załącznik do SIWZ) może nie zawierać całości robót koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i stanowi tylko element pomocniczy do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć do Zamawiającego po podpisaniu umowy:
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- uproszczoną kalkulację, sporządzoną na bazie i z wykorzystaniem Przedmiaru robót.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
- 45 00 00 00 – 7
- 45 21 51 40 – 0
- 45 45 00 00 – 6
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- termin zakończenia: 18.02.2014 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 7.730,00 PLN
Wadium może być wnoszone w zależności od uznania wykonawców w:
a) pieniądzu; wpłacone na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Banku Spółdzielczym w Chełmnie – nr konta: 56 9486 0005 0000 0433 2000 0006
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z poźn. zm.)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu/wpłaty. Na poleceniu przelewu /wpłaty należy wpisać:
„Wadium – przetarg nr 29/2013”.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zwrot wadium:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI:
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegającego na remoncie lub budowie lub rozbudowie budynku/ budynków lub remoncie pomieszczeń w budynku o wartości minimalnej 200.000,00 zł brutto (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczeń albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Zgodnie z § 9 ust. 2. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyły osoby posiadające następujące uprawnienia:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Z 2006 r. nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr.63, poz.394).
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- dowód wniesienia wadium,
- formularz oferty - Rozdziale III SIWZ,
- pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 11.6. SIWZ – jeśli dotyczy,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
- NIE
IV.3) ZMIANY UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
1.1.Zmiana ustalonych terminów wykonania przedmiotu zamówienia dopuszczalna jest w następujących sytuacjach:
a) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyżej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) powodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności– strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
c) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenie prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów, spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych– strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
d) wystąpieniem awarii niezawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
1.2. zmiany sposobu spełniania świadczenia:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego
w § 1 niniejszej umowy,
1.3. zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ - nie wymagają aneksu do umowy (zgodnie z § 5 ust. 3 umowy).
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
1.4. pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiany formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących,
b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
c) możliwość zastosowania robót zamiennych w trakcie prac budowlanych odbędzie się na zasadach określonych w §15 umowy. W szczególności sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, jeżeli zmiany te są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
d) zmiana jest nie istotna,
e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
f) w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie,
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
h) obniżenia wynagrodzenia w przypadkach opisanych w umowie.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 11.12.2013
Godzina: 11:00

Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
IV.4.5) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:
- Niniejsze zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uzyskanych na realizację projektu pn. Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: Opieka zdrowotna.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 481164-2013 w dniu 25.11.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 25.11.2013 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 25.11.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 25.11.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (25 listopada 2013, 10:39:16)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (31 grudnia 2013, 14:15:59)
Zmieniono: Informacja o wyborze najko0rzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824