zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 40/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 
____________________________________________________________


Nr postępowania 40/2013
Chełmno, dnia 19.11.2013 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
- Nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do ZOZ w Chełmnie. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały
nakreślone w Projekcie umowy.
Transport artykułów spożywczych winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne ( w tym czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem ).
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
- 15 11 00 00 - 2
- 15 11 20 00 - 6
- 15 20 00 00 - 0
- 15 13 11 30 – 5
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- tak, liczba części: 4
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- okres w miesiącach - 12
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI:
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć: inne dokumenty:
- próbki oferowanego asortymentu w zakresie pakietu nr 4 (wędliny i tłuszcze zwierzęce). Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia składania ofert do godz. 11.00 następujące próbki oferowanych wędlin, które stanowić będą podstawę do oceny jakościowej oferowanych wyrobów:
1. pasztet pieczony
2. wędlina szynkowa
3. szynka gotowana - wieprzowa
4. serdelki wieprzowe cienkie (folia)
5. mielonka
6. polędwica drobiowa
7. metka
8. zwyczajna
9. kiełbasa surowa wędzona typu/polska/
10. parówkowa
11. krakowska drobiowa
12. szynka z piersi indyka
Wielkość poszczególnych próbek - nie mniej niż 0,2 kg. Należy oznaczyć poszczególne gatunki złożonych próbek w celu identyfikacji tzn.: nazwa firmy, nr postępowania oraz nazwa asortymentu.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 11.6. SIWZ – jeśli dotyczy,
- formularz asortymentowo-cenowy odpowiednio do złożonej oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
- oświadczenie Wykonawcy, że czynności związane z realizacją zamówienia wykonywane będą zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i
krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz, że oferowane dostawy podlegają stałemu i aktualnemu nadzorowi Państwowego /Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego/ Weterynaryjnego – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- kryteria w załączeniu
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
- NIE
IV.3) ZMIANY UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:
a) zmiana cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. W/w zmiany mogą być dokonywane na wniosek Dostawcy, w terminie 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy
b) aneksowania umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy o którym mowa w § 6,
c) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
d) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
e) brak wyrobu stanowiącego przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia wyrobem równoważnym o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu - po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 02.12.2013
Godzina: 11:00

Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
IV.4.5) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:
- nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- nie
ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr 1 Nazwa: Mięso
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa mięsa zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15 11 00 00 - 2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
- Najniższa cena
Część nr 2 Nazwa: Drób
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa drobiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15 11 20 00 - 6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
- Najniższa cena
Część nr 3 Nazwa: Ryby i przetwory rybne
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa ryb i przetworów rybnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15 20 00 00 – 0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert:
- Najniższa cena
Część nr 4 Nazwa: Wędliny i tłuszcze zwierzęce
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa wędlin i tłuszczy zwierzęcych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15 13 11 30 – 5
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert:
- cena 80
- jakość 20
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 476380-2013 w dniu 21.11.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 21.11.2013 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 21.11.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 21.11.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (21 listopada 2013, 12:48:40)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (11 grudnia 2013, 11:03:39)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1188