zamówienie na:

Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw, owoców.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 39/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 27 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  
____________________________________________________________

Nr postępowania 39/2013
Chełmno, dnia 18.11.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa ziemniaków, warzyw, owoców do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
- Nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym ziemniaków, warzyw, warzyw kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych do ZOZ w Chełmnie.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały nakreślone w Projekcie umowy.
Umowa użyczenia
Umowa użyczenia będzie miała zastosowanie w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą na dostawę warzyw i owoców mrożonych. Przedmiotem umowy będzie bezpłatne używanie zamrażarki na w/w produkty żywnościowe. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
- NIE
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
- 15.30.00.00- 1
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- tak, liczba części: 5
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
- okres w miesiącach - 12
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM , EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI:
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie w/w warunku poprzez złożenie oświadczenia (Rozdział II pkt 1 SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 11.6. SIWZ – jeśli dotyczy,
- formularz asortymentowo-cenowy odpowiednio do złożonej oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
- NIE
IV.3) ZMIANY UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach.
2. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:
a) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a w szczególności dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnego przedmiotu zamówienia, bez obniżenia jego jakości,
b) w przypadku zmiany stawek VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów,
c) zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym posiadającym co najmniej taką samą jakość jaką posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu,
d) zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu,
e) zmiana terminu płatności za dostarczony towar, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
f) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie cen na poszczególny asortyment z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem podstawy zmiany, sporządzić nowy cennik i uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanej zmiany. W przypadku stwierdzenia
nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen, Zamawiający może, w razie nie uzgodnienia cen, odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
g) Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy.
3. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 27.11.2013
Godzina: 11:00

Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Sekretariat Dyrektora
IV.4.5) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:
- nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 468824-2013 w dniu 18.11.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 18.11.2013 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 18.11.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 18.11.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (18 listopada 2013, 13:09:47)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (5 grudnia 2013, 12:59:18)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673