zamówienie na:

Szkolenia Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: ppp024/75/13
wartość: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 200.000 euro dl
termin składania ofert: 6 listopada 2013  15:30
wynik postępowania: Dostępny w formie pliku do pobrania 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (100kB) pdf

___________________________________________________________________
Numer ogłoszenia: 228851 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6860052, 6863429, faks 56 6863429.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie szkoleń i warsztatów, zgodnie z zakresem i tematyką określoną w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia, które przeprowadzone będą w oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę. 2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 32 odrębne części, każda z części szkolenia prowadzona będzie w innej jednostce dydaktycznej szczegóły zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, do 30% wartości udzielanego zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 32.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie dla przeprowadzenia szkolenia, stanowiącego przedmiot danej części zamówienia - zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmioty zamówienia. Powyższe wymagania dotyczą wszystkich części.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 30
2. Jakość materiałów szkoleniowych - 70
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 15:30, miejsce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (961kB) pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia (246kB) pdf
3. Fornularz oferty (153kB) word

metryczka


Opublikował: Stanisław Otremba (30 października 2013, 16:31:34)

Ostatnia zmiana: Stanisław Otremba (24 listopada 2013, 09:59:06)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033