zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 7 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  
pobierz wynik postępowania (62kB) pdf


_______________________________________

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów pn. pomoce naukowe i artykuły różne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji. Towary należy dostarczyć do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmnie przy ul. Dworcowej nr 20-22.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 44.42.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień - Zamawiający nie wyznacza więc szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (202kB) word
Załącznik nr 1 - Wykaz towarów (127kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (60kB) word
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (78kB) word
Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (60kB) word


Ogłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 440716-2013 w dniu 29.10.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 29.10.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.10.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (29 października 2013, 13:29:29)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 listopada 2013, 15:13:19)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 754