zamówienie na:

Usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 6 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  
pobierz wynik postępowania (73kB) pdf


______________________________________________

Usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmnie, należącej do Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu pn.: Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień - Zamawiający nie wyznacza więc szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Osoby prowadzące zajęcia powinny: 1) posiadać wykształcenie odpowiednie dla danej części opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem w załączniku nr 1b do SIWZ, 2) posiadać doświadczenie zawodowe - staż pracy minimum 3 lata - zgodnie z opisem w załączniku nr 1b do SIWZ; 3) posiadać kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla danej części (załącznik nr 1b do SIWZ); 4) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych; 5) nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe. Powyższe wymagania dotyczą wszystkich części

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie, partnerami projektu /szkołami w których realizowane jest przedmiot umowy;
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego;
e) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
g) zaistnieje konieczność zmiany osoby prowadzącej lub obsługującej zajęcia można tego dokonać z zachowaniem warunków określonych w ust. 2-4.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, sekretariat Starostwa Powiatowego w Chełmnie, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (253kB) word
Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowy projektu (107kB) excel
Załącznik nr 1a - Cele projektu (93kB) word
Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia (166kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (113kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (95kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (95kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (101kB) word
Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (59kB) wordOgłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 440406-2013 w dniu 29.10.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 29.10.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.10.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (29 października 2013, 12:27:35)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (8 listopada 2013, 11:37:01)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 798