zamówienie na:

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/67/13
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny w formie pliku 
Wynik postępowania
Wynik postępowania (308kB) pdf
_______________________________________________________________________________________
Uwaga:
w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 11 p.pkt.1. jest Konspekt szkolenia (załącznik wymagany, brak konspektu powoduje odrzucenie oferty)

Powinno być: Próbka materiałów (załącznik wymagany, brak próbki materiałów powoduje odrzucenie oferty)
______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa Zamawiającego :Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Dokładny adres do korespondencji: ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-56 686 34 29
E-mail: ppp-chelmno@tlen.pl
adres strony internetowej: http://bip.powiat-chelmno.pl

Znak postępowania: PPP-CH 024/67/13
Numer ogłoszenia: 218481 – 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 219295-2013; z dnia 21.10.2013

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu r. Prawo zamówień nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 publicznych, zwanej dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; http://bip.powiat-chelmno.pl
3.Określenie przedmiotu zamówienia: „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych;
4.Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej;
5.Termin realizacji zamówienia do dnia 28.02.2014 r.
6.Do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania szczególnych uprawnień - Zamawiający nie wyznacza więc szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; cena oferty -30 %; doświadczenie - 70% .
10.Miejsce i termin składania ofert; do dnia 28 października 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna , ul. Słowackiego 3.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 października 2013r. o godzinie 16:00.
12.Termin związania ofertą; 30dni.
13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (313kB) word
2. Oferta zał nr 5 (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Stanisław Otremba (21 października 2013, 12:14:50)

Ostatnia zmiana: Stanisław Otremba (29 października 2013, 22:06:53)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 890