zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą: Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie 93 ust.1 pkt 4 ustawy Ppz, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (112kB) pdf


_________________________________________________________

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą: Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą: Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów pn. artykuły różne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji. Miejsca dostarczenia towarów to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Grubno nr 56, 86-212 Stolno, Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 14. Miejsca dostawy poszczególnych towarów określone są w załączniku nr 1 do umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień - Zamawiający nie wyznacza więc szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup towarów współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (202kB) word
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (127kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (62kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (60kB) word
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (78kB) word
Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (59kB) wordOgłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 419608-2013 w dniu 15.10.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 15.10.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.10.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2013, 15:05:32)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 października 2013, 09:21:31)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 729