zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2013.MA
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

_______________________________________________________Informujemy, że w dniu 21.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Pytanie:
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W Załączniku nr 11 do SIWZ par. 1 ust. 3 lit. g, wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania „zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”
2. W Załączniku nr 11 do SIWZ par. 7 ust. 5 wnioskujemy aby zmienić po przez dostosowanie zapisów do zmienionego prawa energetycznego na: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

Odpowiedz:
1. Załącznik nr 11 do SIWZ, par. 1, ust. 3, lit. g przyjmuje brzmienie: “okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej, który jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;”
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści w Załączniku nr 11 do SIWZ, par. 7 ust. 5.


_______________________________________________________


Informujemy, że w dniu 16.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Pytanie:
„Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania:
1. Czy w przypadku  braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X i G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu danych rzeczywistych) , w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
2. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE.”

Odpowiedź:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienie faktur szacunkowych (prognozowanych). Dla zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy Zamawiający dostarczy Wykonawcy skany faktur dystrybucyjnych.
2. Operator Systemu Dystrybucyjnego stosuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy.


_______________________________________________________


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6772410, 6772433, faks 056 6772421.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik do SIWZ. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy: 1001 MWh..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

    Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Celem spełnienia warunków Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował koncesją z art. 32 ustawy Prawo energetyczne. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Celem spełnienia warunków Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował doświadczeniem polegającym na wykonaniu bądź wykonywaniu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 1 GWh. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
        potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego złożone wg załącznika do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie:
1. Zmiana miejsca dostawy,
2. Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii.
3. Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy.
4. Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
6. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne,
7. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać ze strony bip.powiat-chelmno.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (168kB) word
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (36kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (31kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (30kB) word
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (36kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie innego podmiotu (33kB) word
Załącznik nr 6 - Podwykonawcy (30kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu GUD (32kB) word
Załącznik nr 8 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (32kB) word
Załącznik nr 9 - Wykaz punktów poboru energii (67kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz punktów poborów energii wg płatników (57kB) word
Załącznik nr 11 - Wzór Umowy (poprawiony) (185kB) word


Ogłoszenie zamieszczono:
1. w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 418838-2013 w dniu 15.10.2013 r.
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 15.10.2013 r.
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.10.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2013, 12:50:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (14 listopada 2013, 15:00:41)
Zmieniono: zmiana wyniku postępowania - wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 942