zamówienie na:

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia i obsługi zajęć w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, uzasadnienie unieważnienia postępowania dostępne jest jako plik do pobrania poniżej 
pobierz uzasadnienie unieważnienia postępowania (118kB) pdf

________________________________________________________

Chełmno, dnia 20.09.2013 r.
Nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia i obsługi zajęć w ramach projektu
„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”.


1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (298kB) word
Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowy projektu (133kB) excel
Załącznik nr 1a - Cele projektu (120kB) word
Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia (922kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (138kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (121kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (128kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (126kB) word
Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (57kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia zajęć i obsługi w ramach projektu , w podziale na następujące części:

Część 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; wynagrodzenie dla pracownika ds. nadzoru pedagogicznego.
Część 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZS nr 2, T.
Część 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z analizy ekonomicznej i sprawozdawczości w ZS nr 2, T.
Część 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni ekonomiczno-informatycznej w ZS nr 2, T.
Część 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z towaroznawstwa w ZS nr 2, T.
Część 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w ZS nr 2, T.
Część 7. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 8. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 9. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika handlowca w ZS nr 2, T.
Część 10. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika logistyka w ZS nr 2, T.
Część 11. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika informatyka w ZS nr 2, T.
Część 12. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty: poligraficzne procesy przygotowawcze w ZS nr 2, T.
Część 13. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia w zawodzie sprzedawca w ZS nr 2, SZ.
Część 14. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia dla technika handlowca w ZS nr 2, T.
Część 15. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ZS nr 2, T i SZ.
Część 16. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T.
Część 17. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T.
Część 18. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T.
Część 19. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. niemieckiego w ZS nr 2, T.
Część 20. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. niemieckiego w ZS nr 2, T.
Część 21. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. polskiego w ZS nr 2, T.
Część 22. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z wiedzy o kulturze w ZS nr 2, T.
Część 23. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T.
Część 24. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T.
Część 25. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T.
Część 26. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z biologii w ZS nr 2, T.
Część 27. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w ZS nr 2, T i SZ.
Część 28. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZS nr 2, T.
Część 29. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 30. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 31. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 32. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 33. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 34. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 35. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 36. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 37. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 38. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 39. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 40. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 41. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T.
Część 42. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 43. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 44. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 45. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 46. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 47. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 48. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 49. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 50. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 51. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 52. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 53. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 54. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T.
Część 55. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym” w ZS nr 2, T i SZ.
Część 56. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T.
Część 57. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T.
Część 58. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T.
Część 59. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T.
Część 60. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T.
Część 61. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T.
Część 62. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T.
Część 63. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T.
Część 64. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (zawodowego) w CKP, T.
Część 65. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T.
Część 66. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T.
Część 67. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T.
Część 68. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii w CKP, T.
Część 69. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii w CKP, T.
Część 70. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii w CKP, T.
Część 71. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w CKP, T.
Część 72. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych w CKP, T.
Część 73. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych w CKP, T.
Część 74. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T.
Część 75. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T.
Część 76. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T.
Część 77. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 78. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 79. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 80. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 81. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 82. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika ekonomisty w CKP, T.
Część 83. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla spedytora w CKP, T.
Część 84. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika z produkcji roślinnej w CKP, T.
Część 85. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Umiejętności bukieciarsko-florystyczne” w CKP, T.
Część 86. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja architektury krajobrazu” w CKP, T.
Część 87. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Polskie kuchnie regionalne” w CKP, T i SZ.
Część 88. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Polskie kuchnie regionalne” w CKP, T i SZ.
Część 89. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Kuchnia dla oszczędnych – nic się w kuchni nie marnuje” w CKP, T i SZ.
Część 90. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „Kuchnia dla oszczędnych – nic się w kuchni nie marnuje” w CKP, T i SZ.
Część 91. Zajęcia specjalistyczne, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się zaopatrzeniem w artykuły spożywcze na zajęcia praktyczne w CKP, T i SZ.
Część 92. Zajęcia specjalistyczne, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się zaopatrzeniem w artykuły spożywcze na zajęcia praktyczne w CKP, T i SZ.
Część 93. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: „CONCIERGE hotelowy” w CKP, T.
Część 94. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt: „Umiejętności kelnerskie” w CKP, T.
Część 95. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ.
Część 96. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ.
Część 97. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ.
Część 98. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia z komunikacji interpersonalnej w CKP, T i SZ.
Część 99. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w CKP, T.
Część 100. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w CKP, T.
Część 101. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T.
Część 102. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T.
Część 103. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z dziennikarstwa w CKP, T.
Część 104. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów w CKP, T.
Część 105. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z geografii terenowej w CKP, T.
Część 106. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w CKP, T i SZ.
Część 107. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 108. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 109. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 110. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 111. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 112. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 113. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 114. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 115. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 116. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 117. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T.
Część 118. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 119. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 120. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 121. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 122. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 123. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 124. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 125. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 126. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 127. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 128. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T.
Część 129. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 130. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 131. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 132. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 133. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 134. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 135. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 136. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 137. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 138. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 139. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 140. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 141. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ.
Część 142. Wycieczka edukacyjna do kina w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T.
Część 143. Wycieczka edukacyjna do kina w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T.
Część 144. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ.
Część 145. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ.
Część 146. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ.
Część 147. Wycieczka zawodoznawcza do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów i dla technika architektury krajobrazu w CKP, T .
Część 148. Wycieczka zawodoznawcza do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów i dla technika architektury krajobrazu w CKP, T .
Część 149. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T .
Część 150. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T .
Część 151. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T .
Część 152. Wyjazd zawodoznawczy do instytucji rynku pracy i zakładów w ramach Dnia Przedsiębiorczości w CKP, T .
Część 153. Wyjazd zawodoznawczy do instytucji rynku pracy i zakładów w ramach Dnia Przedsiębiorczości w CKP, T .
Część 154. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład „Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym” w CKP, T i SZ.
Część 155. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w ZSZ, SZ.
Część 156. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZSZ, SZ.
Część 157. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w ZSZ, SZ.
Część 158. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej z przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom w ZSZ, SZ.
Część 159. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z informatyki w ZSZ, SZ.
Część 160. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w ZSZ, SZ.
Część 161. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z historii w ZSZ, SZ.
Część 162. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z astronomii w ZSZ, SZ.
Część 163. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZSZ, SZ.
Część 164. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa w zawodzie kucharz małej gastronomii w ZSZ, SZ.
Część 165. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ.
Część 166. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ.
Część 167. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ.
Część 168. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład „Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym” w ZSZ, SZ.

Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1b do specyfikacji.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
55900000 – 9 – usługi handlu detalicznego

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tz. zgodna z SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2014 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1, 2, i 4 SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ).
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
4) Dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ).
5) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust 2, pkt. 2d ustawy Pzp., Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
6) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9, ppkt 4 lit. b (aktualny odpis) składa dokument lub dokumenty równoważne, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 9, ppkt. 4 lit. b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10) Zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt.9, ppkt 1, 2 i 4 niniejszego ogłoszenia;
b) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) dokument, o którym mowa w pkt, ppkt 3 niniejszego ogłoszenia – winni złożyć wspólnie.

10. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty:
- 100 % - cena brutto za wykonanie każdej z osobna części zamówienia.

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 30.09.2013 r. do godz. 1000.

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 30.09.2013 r. o godz. 1015.

14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

15. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zakup usługi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

18. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

19. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 września 2013, 13:35:46)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (7 października 2013, 12:12:16)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 709