zamówienie na:

Zakup wyposażenia do realizacji praktyk i staży zawodowych w ramach projektu „Dobry zawód pewna praca”.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup wyposażenia (odzieży ochronnej) do realizacji praktyk i staży zawodowych w ramach projektu „Dobry zawód pewna praca”, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Łączna kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zadania to 16.160,00 zł. brutto. Złożono dwie oferty z oferowanymi cenami brutto: - oferta nr 1 złożona przez PATHAUS Patrycja Haustein, ul. Obwodowa 52, 84-240 Reda, na kwotę 38.420,00 zł. (31.235,77 zł. netto). - oferta nr 2 złożona przez „MAXMED” Zakład Usługowo Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, na kwotę 37.560,00 zł. (30.536,59 zł. netto). 
Chełmno, dnia 26.04.2013 r.
Nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup wyposażenia do realizacji praktyk i staży zawodowych w ramach projektu
„Dobry zawód pewna praca”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (185kB) word
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (143kB) word
Załącznik - logo szkoly (1374kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (27kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44kB) word
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (35kB) word
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy (42kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej dla uczniów odbywających praktyki i staże zawodowe.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
18100000 – 0 – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Złożona oferta musi być kompletna to znaczy, musi zawierać cenę towarów wraz z dostawą towarów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 24 maja 2013 r., w uzasadnionych przypadkach spowodowanych niezależnymi od stron umowy okolicznościami może nastąpić zmiana terminu realizacji umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 i 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

10. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 07.05.2013 r. do godz. 10:00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 07.05.2013 r. godz. 10:15.

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zakup towarów współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

18. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

19. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2013 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (26 kwietnia 2013, 09:57:46)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (20 maja 2013, 11:59:50)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1016