zamówienie na:

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/25/13
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 9 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada polega na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopełnił, powstałego od 20 lutego 2013 r. obowiązku, żądania od Wykonawców dokumentu, który pozwoliłby ocenić, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W konsekwencji zaistniałego błędu - Wykonawcy nie złożyli wraz z ofertą wymaganego art. 26 ust. 2d ustawy Ppz dokumentu, tj. listy podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Zamawiający na obecnym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) nie może zmienić SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, a w konsekwencji nie może zażądać od Wykonawców uzupełnienia ofert o dokument, którego nie wymagał, czyli nie może zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - wezwać Wykonawców do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2d. W związku z brakiem żądania omawianego dokumentu w specyfikacji i w ogłoszeniu, Zamawiający nie będzie mógł wykluczyć z postępowania Wykonawców, którzy w prawidłowo przeprowadzonej procedurze, podlegaliby wyłączeniu. Tym samym Zamawiający wykonał czynność z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, która mogła mieć wpływ na ocenę ofert i wynik postępowania. W powstałych okolicznościach Zamawiający nie ma możliwości naprawienia zaistniałego błędu i wyeliminowania wady w postępowaniu. Powstała wada rodzi skutek w postaci dochodzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Powyższe wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa Zamawiającego : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
NIP: 875-14-62-248
Dokładny adres do korespondencji: ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-56 686 34 29
E-mail: ppp-chelmno@tlen.pl
adres strony internetowej: bip.powiat-chelmno.pl

Znak postępowania: PPP-CH 024/25/13

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; bip.powiat-chelmno.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (314kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (250kB) pdf

3. Określenie przedmiotu zamówienia: „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych;

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej;

5. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2013 r.

6. Do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania szczególnych uprawnień - Zamawiający nie wyznacza więc szczegółowego warunku w tym zakresie.

7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; cena oferty -80 %; doświadczenie - 20%

9. Miejsce i termin składania ofert; do dnia 9 kwiecień 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna , ul. Słowackiego 3.

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 kwiecień 2013r. o godzinie 16:00.

11. Termin związania ofertą; 30dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.


Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.04.2013 r. pod numerem 49111-2013.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie BZP.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (2 kwietnia 2013, 15:30:09)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (12 kwietnia 2013, 12:17:20)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2018