zamówienie na:

Świadczenie bieżącej obsługi prawnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 4/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 29 stycznia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

Informacja unieważnieniu postępowania (155kB) pdf

____________________________________________________________


Nr postępowania 4/2013
Chełmno, dnia 17.01.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie bieżącej obsługi prawnej dla ZOZ w Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pełnej obsługi prawnej na rzecz ZOZ w Chełmnie tj. obsługi prawnej określonej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z póź. zm./ w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze z póź. zm, polegającej w szczególności na udzielaniu konsultacji i porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów i aktów wewnętrznych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa procesowego i prawnego.
Miejsce wykonywania usługi: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.10.00.00-5
79.11.00.00-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Tel. 0 56 677 26 07
NIP: 875-13-50-414
REGON: 000310025
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
www.zoz.chelmno.pl
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- okres w miesiącach – 36
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wpis na listę radców prawnych lub/i listę adwokatów zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z pó źn. zm.) lub/i ustawą z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz.1188 z późn. zm.) lub posiada wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r., nr 126, poz.1069 z późn. zm.).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na ciągłej (tj. świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy) bieżącej obsłudze prawnej w placówkach służby zdrowia o wartości min. 23.000,00 zł brutto rocznie. Zamawiający wymaga również, aby usługa bądź usługi prawne, o których mowa powyżej, obejmowały łącznie następujący zakres: bieżącą obsługę prawną w zakresie wydawania opinii prawnych, sporządzania projektów umów, występowania w postępowaniach sądowych .
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest dysponować przy realizacji zamówienia co najmniej:
• jednym komputerem typu laptop/ notebook z dostępem do mobilnego internetu oraz oprogramowaniem Lex lub równoważny, dla każdej osoby wyznaczonej do przebywania w siedzibie Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni minimum 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usług o poniższych uprawnieniach i kwalifikacjach:
• posiadająca wpis na listę radców prawnych/ adwokatów (w przypadku Wykonawców innych niż osoby fizyczne wpis na listę dotyczy wszystkich osób wskazanych jako osoby, które będą świadczyły usługi dla Zamawiającego),
• posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
• posiadanie co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej w placówkach służby zdrowia.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych Wykonawców.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
– Zamawiający nie wymaga dokumentów w w/w zakresie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
- Nie
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 29.01.2013 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Nie dotyczy
IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej
- Nie dotyczy
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- Nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 26902-2013 w dniu 18.01.2013 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 18.01.2013 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 18.01.2013 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 18.01.2013 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (18 stycznia 2013, 14:44:00)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (21 marca 2013, 12:26:47)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1218