zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2012.JG
wartość: PONIŻEJ 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. 
Chełmno, dnia 20.08.2012 r.
Nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2012.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na inwestycję pod nazwą:
„Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (153kB) word
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - branża budowlana (spakowane do pliku ZIP) (13737kB) zip
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - branża elektryczna (spakowane do pliku ZIP) (6334kB) zip
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - branża sanitarna (spakowane do pliku ZIP) (4522kB) zip
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót (33kB) word
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (34kB) word
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (24kB) word
Załącznik nr 6 - Formularz Ofertowy (35kB) word
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (104kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie wraz z wykonaniem przyłączy wod-kan., c.o. i elektrycznym do budynku gospodarczego „Kuźni” usytuowanego na terenie boiska. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, na bazie których należy opracować kosztorys ofertowy (załącznik nr 1 do specyfikacji).

4. Rodzaje robót według kodów CPV:
 Kod CPV :
 45000000 – 7, roboty budowlane,
 45111000 – 8, roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
 45112200 – 7, usuwanie powłoki gleby,
 45233260 – 9, drogi piesze,
 45311100 – 1, roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
 45311200 – 2, roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
 45316100 – 6, instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
 45231300 – 8, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 45321000 – 3, izolacja cieplna,
 45331000 – 6, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 45332200 – 5, roboty instalacyjne hydrauliczne,
 45332300 – 6, roboty instalacyjne kanalizacyjne.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 26.11.2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
c) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 złotych brutto każda (słownie: siedemset tysięcy złotych).
d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, spośród osób skierowanych do realizacji zadania, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnej oraz posiada osoby od pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych oraz wod- kan. i co. ;
UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające jej uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.
a) wykaz (co najmniej dwóch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale 8 ust. 2 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 3 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. 8 ust. 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do jego wykonania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ;
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, specjalności wykonywania i nadzorowania robót wod-kan., c.o. i elektrycznych oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wg załącznika nr 4 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 i 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty jaki należy załączyć do oferty:
a) w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegając na zasobach innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Przedmiotowe zobowiązanie musi określać, jakie zasoby zostają udostępnione Wykonawcy oraz w jaki sposób nastąpi udostępnienie tych zasobów.
b) Kosztorys ofertowy.
c) Wypełniony załączniki nr 3 do SIWZ (wykaz wykonanych robót).
d) Wypełniony załącznik nr 4 od SIWZ (wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia)
e) dowód wniesienia wadium

9. Informacja na temat wadium.
 Zasady wnoszenia wadium
 Wadium w wysokości 20.000,00 zł. powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: BS Chełmno numer konta: 70 9486 0005 0000 0420 2000 0419 z adnotacją: wadium na wykonanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”. nr sprawy: ZZP.BE5.7013.3.2012.JG
 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto.

11. Miejsce i termin składania ofert:
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat),
 do dnia 05.09.2012 r. do godz. 1000.
 - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu
 05.09.2012 r. godz. 1015.
 
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego , o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

16. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków.

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2012 r.


metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 sierpnia 2012, 13:03:36)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 września 2012, 14:58:28)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019