zamówienie na:

Dostawa części do aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens wraz z montażem.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 22/2012
wartość: Poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 11 lipca 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznienie_postepowania_naprawa_rtg_12_07_2012.pdf 
Nr postępowania 22/2012
Chełmno, dnia 02.07.2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa części do aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens wraz z montażem, uruchomieniem i przeglądem technicznym w ZOZ w Chełmnie
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przegląd techniczny:
- pulpitu generatora
- stycznika
- wyłącznika czasowego
- oprogramowania pulpitu generatora
- kabla detektora obrazu
do aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens w pracowni RTG i USG ZOZ w Chełmnie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. demontaż zużytych części,
2. dostawę, montaż, uruchomienie do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy fabrycznie nowych - rok produkcji 2012 w/w części,
3. wykonanie przeglądu technicznego aparatu AXIOM MULTIX MT
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji nie krócej niż 12 m-cy od daty dostawy, montażu, uruchomienia i dokonania przeglądu technicznego.
Tam gdzie w przedmiocie zamówienia zostało wskazane (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazanie normy, o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ oraz nie spowodują utraty certyfikatów CE.
Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność części zamiennych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu AXIOM MULTIX MT firmy Siemens. W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat związanych z ewentualnymi awariami i uszkodzeniami powstałymi na wskutek zamontowanych części. W tym celu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści: ,,Oświadczam, że pokryje wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do aparatu RTG AXIOM MULTIX MT” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 50 42 12 00 - 4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- okres w dniach – 30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga w/w zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II pkt 1).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
- próbki, opisy lub fotografie
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
Inne dokumenty:
-oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie którego może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-oświadczenie Wykonawcy, że pokryje wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do aparatu RTG AXIOM MULTIX MT – jeżeli dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
- Nie
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 11.07.2012 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Nie dotyczy
IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej
- Nie dotyczy
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- Nie
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 143411-2012 w dniu 02.07.2012 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 02.07.2012 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 02.07.2012 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 02.07.2012 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajda państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=441&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (2 lipca 2012, 14:47:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (12 lipca 2012, 13:12:50)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 783