zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.JG-3090-1/10/11/12
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 10 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że środki mające pochodzić z budżetu Unii Europejskiej nie zostały Zamawiającemu przyznane w planowanej wysokości, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w dniu 05.07.2012 r. 
Chełmno, dnia 22.06.2012 r.
Nr sprawy: ZZP.JG-3090-1/10/11/12

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup wyposażenia w ramach projektu
„Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (152kB) word
Załączniki do SIWZ - spakowane do pliku ZIP (1871kB) zip

Załącznik nr 1, część 1 - RTV - poprawiona (411kB) word

Załącznik 1 część 3 - Pomoce naukowe - poprawiony (117kB) word


3. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów w podziale na następujące części:
część 1. sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie,
część 2. meble,
część 3. pomoce naukowe – pracownia mechatroniki
część 4. żaluzje pionowe – verticale okienne
część 5. drobne artykuły przemysłowe
część 6. klimatyzacja

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
 32000000 – 3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
 39100000 – 3 – meble,
 39162000 – 5 – pomoce naukowe
 17215440 – 8 – żaluzje pionowe verticale
 44423000 – 1 – artykuły różne
 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne
szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tz. musi zawierać cenę towarów wraz dostawą wszystkich wymienionych w danej części zamówienia towarów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz montażem (jeżeli jest ujęty w wykazie).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia: do 27 sierpnia 2012 r., w uzasadnionych przypadkach spowodowanych niezależnymi od stron umowy okolicznościami może nastąpić zmiana terminu realizacji umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
 b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
 b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

10. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie każdej z osobna części zamówienia.

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 10.07.2012 r. do godz. 10:00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 10.07.2012 r. godz. 10:15.

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zakup towarów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

18. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

19. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2012 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (25 czerwca 2012, 12:17:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 lipca 2012, 13:37:33)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204