zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011/2012.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 23 stycznia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie trzeciego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”, w podziale na trzy części, nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 
Chełmno, dnia 13.01.2012 r.
Nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011/2012.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu
„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać poniżej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (152kB) word
część 1 - artykuły papiernicze, piśmiennicze i drobne przemysłowe (105kB) word
część 2 - drobne artykuły AGD (127kB) word
część 3 - narzędzia, materiały eksploatacyjne, części maszyn rolniczych (95kB) word
Załącznik 2 - oświadczenie z art 22 (25kB) word
Załącznik 3 - oświadczenie z art 24 (33kB) word
Załącznik 4 - formularz ofertowy (35kB) word
Załącznik 5 - wzór umowy (109kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup towarów wraz z dostawą, w podziale na następujące części:
- część 1. artykuły papiernicze, piśmiennicze i drobne przemysłowe,
- część 2. drobne artykuły AGD,
- część 3. narzędzia, materiały eksploatacyjne, części maszyn rolniczych.
Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów oraz miejsca dostawy określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia:
- część 1 – 3.110,00 zł. brutto,
- część 2 – 9.120,00 zł. brutto,
- część 3 – 2.500,00 zł. brutto.

5. Rodzaje towarów według kodów CPV:
- 22000000 – 0 – druki i produkty podobne,
- 39720000 – 5 – sprzęt gospodarstwa domowego inny niż mechaniczny
- 16810000 – 6 – części maszyn rolniczych

Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tz. musi zawierać cenę towarów wraz
 dostawą wszystkich wymienionych w danej części zamówienia towarów zgodnie z załącznikiem nr 1 do
 SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: do 22 lutego 2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

9. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie każdej z osobna części zamówienia.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 23.01.2012 r. do godz. 900.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 23.01.2012 r. godz. 915.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zakup towarów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

17. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

18. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2012 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (13 stycznia 2012, 11:33:43)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (23 stycznia 2012, 12:29:40)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1111