zamówienie na:

Dostawa środków czystości.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 51/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty_srodki_czystosci_30_12_2011.pdf 
Nr postępowania 51/2011
Chełmno, dnia 08.12.2011 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa środków czystości dla ZOZ w Chełmnie”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla ZOZ w Chełmnie z podziałem na 7 pakietów tj.
Pakiet nr 1- środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji podłóg, powierzchni zmywalnych, sprzęt do utrzymania czystości powierzchni,
Pakiet nr 2- środki myjąco dezynfekująco czyszczące,
Pakiet nr 3- sprzęt sprzątający, artykuły gospodarstwa domowego,
Pakiet nr 4- worki na odpady,
Pakiet nr 5 - papier toaletowy, ręczniki, ścierki,
Pakiet nr 6- sprzęt do utrzymania czystości powierzchni,
Pakiet nr 7- środki płucząco-myjące.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39 80 00 00 – 0
33 76 00 00 – 5
39 22 40 00 – 8
19 52 00 00 – 7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- Tak, liczba części 7
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- okres w miesiącach – 24 miesiące od daty podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga w tym zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
- próbki, opisy lub fotografie
Inne dokumenty:
- aktualne karty charakterystyki preparatu chemicznego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania takiej karty, karty technologiczne produktu, świadectwo dopuszczenia do obrotu wystawione przez uprawnioną jednostkę – zgodnie z opisem
pod danym pakietem, na który Wykonawca składa ofertę,
- ulotkę informacyjną - zgodnie z opisem pod danym pakietem, na który Wykonawca składa ofertę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- kryteria w załączeniu
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
- Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy z uwagi na zmianę stawek podatku od towarów i usług. Aneks taki dotyczy wyłącznie stawki podatku określonej w przepisach powszechnie obowiązujących i nie może mieć wpływu na wartość netto umowy wskazaną w § 1 ust. 3.
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 22.12.2011 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Nie dotyczy
IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej
- Nie dotyczy
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- Nie
ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr 1 Nazwa: środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji podłóg, powierzchni zmywalnych, sprzęt do utrzymania czystości powierzchni
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Dostawa środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji podłóg, powierzchni zmywalnych, sprzęt do utrzymania czystości powierzchni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39 80 00 00 - 0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Cena: 90
Jakość: 10
Część nr 2 Nazwa: środki myjąco dezynfekująco czyszczące
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa środków myjąco dezynfekująco czyszczących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39 80 00 00 - 0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Cena: 90
Jakość: 10
Część nr 3 Nazwa: sprzęt sprzątający, artykuły gospodarstwa domowego
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa sprzętu sprzątającego, artykułów gospodarstwa domowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39 22 40 00 - 8
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Część nr 4 Nazwa: worki na odpady
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa worków na odpady, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
19 52 00 00 - 7
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Cena: 90
Jakość: 10
Część nr 5 Nazwa: papier toaletowy, ręczniki, ścierki
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Dostawa papieru toaletowego, ręczników, ścierek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33 76 00 00 - 5
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Cena: 90
Jakość: 10
Część nr 6 Nazwa: sprzęt do utrzymania czystości powierzchni
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa sprzętu do utrzymania czystości powierzchni, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39 80 00 00 - 0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Część nr 7 Nazwa: środki płucząco-myjące
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa środków płucząco-myjących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39 80 00 00 - 0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 24
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 328417-2011 w dniu 13.12.2011 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 13.12.2011 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 13.12.2011 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 13.12.2011 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajda państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (13 grudnia 2011, 14:24:45)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (30 grudnia 2011, 12:13:05)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674