zamówienie na:

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 50/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/siwz_mieso_drob_ryby_wedliny_24_11_2011.pdf 
Nr postępowania 50/2011
Chełmno, dnia 23.11.2011 r.
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy dla ZOZ w Chełmnie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy dla ZOZ w Chełmnie z podziałem na 4 pakiety tj.
Pakiet nr 1 – Mięso
Pakiet nr 2 – Drób
Pakiet nr 3 – Ryby i przetwory rybne
Pakiet nr 4 – Wędliny i tłuszcze zwierzęce
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15110000-2
15112000-6
15200000-0
15131000-5
15412100-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- Tak, liczba części 4
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- okres w miesiącach – 12 miesięcy od daty podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie  dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Rozdział II pkt 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli w uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga w tym zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
- próbki, opisy lub fotografie
Inne dokumenty:
- zaświadczenie wystawione przez służby weterynaryjne dotyczące stałego nadzoru sanitarno-weterynaryjnego Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanego nad zakładem wykonawcy oraz
zaświadczenie o wdrożeniu systemu HACCP podpisanym przez Inspekcję Weterynaryjną. W przypadku gdy wykonawca nie posiada produkcji a prowadzi hurtownię - zaświadczenie o wdrożeniu systemu HACCP podpisanym przez Inspekcję Sanitarną
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- kryteria w załączeniu
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
- Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym oraz aneksowania ceny brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 05.12.2011 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Nie dotyczy
IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej
- Nie dotyczy
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
- Nie
ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr 1 Nazwa: Mięso
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa mięsa zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15110000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Część nr 2 Nazwa: Drób
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa drobiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15112000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Część nr 3 Nazwa: Ryby i przetwory rybne
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa ryb i przetworów rybnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15200000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Część nr 4 Nazwa: Wędliny i tłuszcze zwierzęce
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa wędlin i tłuszczy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15131000-5
15412100-0
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert
cena 80
jakość 20
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 307467-2011 w dniu 24.11.2011 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 24.11.2011 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 24.11.2011 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 24.11.2011 r.

Więcej Informacji oraz pliki do pobrania znajda państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (24 listopada 2011, 13:15:17)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (13 grudnia 2011, 09:36:30)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania w pakiecie nr 3.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1501