zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.17.2011
wartość: PONIŻEJ 193 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2011  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.17.2011), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2011/2012, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 26.10.2011 r., Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę: SALINEX Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Piotra Bartoszcze 25. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 2 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLIDUS”, Iwona Margulewicz, 16-100 Sokółka, Podkamionka. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 99,39 pkt; oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 07.11.2011 r. 
Nr spr.: PZD.3221.17.2011
 
 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 686-48-53; telefaks: (056) 686-48-53
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
"DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012"
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, tel.(056)6864853.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (160kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (30kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (33kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy (40kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (54kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (27kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (31kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2011/2012.
1) Przewidywana wielkość zamówienia - 250 ton.
2) Dostawa soli drogowej do siedziby Zamawiającego, odbywać się będzie partiami w ilościach określonych przez Zamawiającego, nie mniejszych niż ok. 25 ton.
3)  Rzeczywista ilość zamówionej soli drogowej uzależniona będzie od faktycznego zapotrzebowania i panujących warunków atmosferycznych.
4) Oferowana sól drogowa powinna spełniać wymagania określone przez Polskie Normy oraz posiadać odpowiednie aktualne atesty, badania i opinie techniczne, stwierdzające jej przydatność do zwalczania śliskości zimowej na drogach.
4. Nomenklatura według kodów CPV:
-  CPV: 34.92.71.00-2 – sól drogowa,
-  CPV:60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostawy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
7. Termin wykonania zamówienia.
1) Termin realizacji przewidywanej wielkości zamówienia – do 30 kwietnia 2012 r.
2) Termin dostawy poszczególnych partii – w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o potrzebie dostarczenia soli drogowej.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia;
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwie dostawy, polegające na dostawie soli drogowej do zimowego utrzymania dróg o wartości nie mniejszej niż 30 tys. PLN brutto każda;
c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
d) Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do wykonania zamówienia za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 1 litera a, b i c mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1)  Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
d)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3)  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy obowiązany jest on przedłożyć:
a)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
4)  Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5)  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6)  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców.
7)  W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, zawierających kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełniania warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
9)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis    pkt 10 stosuje się odpowiednio.
10. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.
11. Kryteria oceny oferty:
-  100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.
12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.10.2011 r. do godz. 10:00.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2011 r.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (17 października 2011, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (7 listopada 2011, 15:01:34)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umowy z Wykonawcą.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 885