zamówienie na:

Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 41/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 października 2011  11:00
wynik postępowania: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warzywa_owoce_03_11_2011.pdf http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznienieu_postepowania_w_pakietach_1_2_3_4_5_warzywa_owoce_03_11_2011.pdf 




Nr postępowania 41/2011
Chełmno, dnia 11.10.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw, owoców i ziemniaków do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z podziałem na 6 pakietów tj.:
Pakiet nr 1 - Ziemniaki obierane,
Pakiet nr 2 – Warzywa,
Pakiet nr 3 – Warzywa kiszone,
pakiet nr 4 – Owoce,
Pakiet nr 5 – Warzywa mrożone,
Pakiet nr 6 – Owoce mrożone.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03 00 00 00 – 1 – produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03 20 00 00 – 3 – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, orzechy
15 33 00 00 – 0 – przetworzone owoce i warzywa
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- TAK, liczba części 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w/w zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły:
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty – Rozdział II pkt 1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w/w zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły:
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty – Rozdział II pkt 1.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w/w zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły:
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty – Rozdział II pkt 1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w/w zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły:
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty – Rozdział II pkt 1.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w/w zakresie.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły:
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty – Rozdział II pkt 1.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie innych oświadczeń bądź dokumentów oprócz oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)
- oświadczenie, że oferowana żywność, będąca przedmiotem zamówienia, odpowiada warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP potwierdzające, że zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry.
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których
ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
- NAJNIŻSZA CENA
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy:
TAK.
A /w trakcie obowiązywania umowy zmiana cen może nastąpić w zakresie obniżenia cen jednostkowych
poszczególnego przedmiotu zamówienia, bez obniżenia jego jakości. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę nie wymaga formy aneksu do umowy.
B/ w przypadku zmiany stawek VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. W/w zmiany mogą być dokonywane na wniosek Dostawcy , w terminie 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy.
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.chelmno.pl
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 24.10.2011 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w

Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 336054-2011 w dniu 14.10.2011 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 14.10.2011 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 14.10.2011 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 14.10.2011 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (14 października 2011, 13:51:21)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (3 listopada 2011, 09:34:56)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 1,2,3,4,5.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517