zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2011.KL
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 26 października 2011  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego” informujemy, że: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia w wysokości 230.723,56 zł. brutto. 2. Złożono 3 oferty: a) oferta nr 1: Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, cena oferty: 327,27 zł. brutto za 1MWh, 99,90 pkt; b) oferta nr 2: Tauron Sprzedaż, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty: 326,93 zł. brutto za 1MWh, 100,00 pkt; c) oferta nr 3: PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, cena oferty: 328,41 zł. brutto za 1MWh, 99,55 pkt; 3. Wszystkie złożone oferty są ważne. 4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Tauron Sprzedaż, sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta z najniższą ceną. 5. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego Oferenta. 
Treść zapytań i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

POBIERZ (63kB) pdf

_________________________________________________________________


Nr spr.: OR.G.272.1.2011.KL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) Nazwa i adres:
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno,
tel. (56) 677-24-10, fax. (56) 677-24-21
www: www.powiat-chelmno.pl
e-mail: starostwo@powiat-chelmno.pl

2) Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

1.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z ENERGA-OPERATOR SA.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09310000-5 - (Elektryczność)

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie.

2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

2) Zaliczki:
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Celem spełnienia warunków zawartych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, że:
- posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie obowiązywania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
- posiada generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ( na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ).

3.2) Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 0,6 GWh.

3.3) Potencjał techniczny:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję,
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
brak.

6) INNE DOKUMENTY
brak.

7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia:

1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert:

2.1) Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena – 100%,

2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

3) Zmiana umowy:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

4) Informacje administracyjne

4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.powiat-chelmno.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat) lub pobrać poniżej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (166kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta (46kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 22 (24kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodne z art. 24 (24kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw (35kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu (27kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy (30kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o posiadaniu umowy (26kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii (57kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ- wzór umowy (163kB) word

4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
do dnia 26 października 2011r., do godziny 10:00,
miejsce: Starostwo Powiatowe, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (Sekretariat).

4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 dni.

4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie.

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2011 r. pod numerem 335404-2011.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie BZP.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (14 października 2011, 10:34:51)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (27 października 2011, 08:28:22)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 962