zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO – LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.14.2011
wartość: Poniżej 4845000 euro
termin składania ofert: 3 października 2011  11:30
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone trzy oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ocenionej, jako najkorzystniejsza i niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w najkorzystniejszej ofercie.  
Nr spr.: PZD.272.14.2011
 
 
Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie:
"PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO – LIPIENEK”


1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, pokój nr 2, tel. (56) 686 48 53.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (160kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (31kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (33kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób (35kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (42kB) word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy (38kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne (1632kB) pdf

Załącznik nr 7.1 do SIWZ - DP, część opisowa (68kB) word

Załącznik nr 7.2 do SIWZ - DP, plan orientacyjny dróg (1053kB) pdf

Załącznik nr 7.3 do SIWZ - DP, lokalizacja robót 1 (354kB) pdf

Załącznik nr 7.4 do SIWZ - DP, lokalizacja robót 2 (352kB) pdf

Załącznik nr 7.5 do SIWZ - DP, lokalizacja robót 3 (340kB) pdf

Załącznik nr 7.6 do SIWZ - DP, przekrój konstrukcyjny (14kB) pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (71kB) word

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (28kB) word

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór zobowiązania (32kB) word

3. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek, na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+138 do km 5+638.
1) Rodzaje robót według kodów CPV:
-   CPV: 45.23.31.40-2 – roboty drogowe,
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
-   zdjęcie warstwy humusu,
-   skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
-   wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową,
-   ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-   umocnienie poboczy i zjazdów tłuczniem kamiennym.
3) Wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót oraz sposób ich wykonania przedstawione są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót na bazie, których należy opracować kosztorys ofertowy.
4) Wykonawca powinien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2011 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2)  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)  ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia;
b)  Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej jedno przedsięwzięcie, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto;
c)  Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
d)  Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, spośród osób skierowanych do realizacji zadania, posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
e)  Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do wykonania zamówienia za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
f)   w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 1 lit. a, b i c mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
d)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
3)  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy obowiązany jest on przedłożyć:
a)  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c)  oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 3b i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
4)   Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5)   W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie i dokumenty, o których mowa w  pkt 1 i 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6)   W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców.
7)   W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, określonych w niniejszym ustępie, zawierających kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełniania warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8)   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
9)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 10 stosuje się odpowiednio.
12) Zamawiający określając wymogi dotyczące wymaganych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia i zaświadczenia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
9. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.
10. Kryteria oceny oferty:
-  100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.10.2011 r. do godz. 11:30.
12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
1)   zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, tj.  powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nieodpowiednie warunki atmosferyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie terenu, konieczność wykonania zamówień dodatkowych, konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, niezależnych od Wykonawcy, w trakcie trwania, których lub na skutek których realizacja robót z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwa;
W przypadku wystąpienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
2)   zmianę istotnych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy;
Warunkiem zmiany jest zaproponowanie przez Wykonawcę osób, w zastępstwie wykazanych w ofercie, posiadających co najmniej równoważne uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność jej wprowadzenia. Zmian umowy można dokonać tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2011 r.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Krzysztof Żukowski (16 września 2011, 14:28:30)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (6 października 2011, 15:12:11)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1057