zamówienie na:

Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 
Chełmno, dnia 01.07.2011 r.
Nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG


Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

„Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie
przy ul. Dominikańskiej 35 ”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (182kB) word
Projekt konserwatorski (19610kB) pdf
Przedmiar robót (72kB) word
Oświadczenie z art. 22 (24kB) word
Wykaz wykonanych robót (33kB) word
Wykaz osób (33kB) word
Oświadczenie z art. 24 (33kB) word
Formularz ofertowy (35kB) word
Wzór umowy (102kB) word
Decyzja konserwatora (422kB) pdf

3. Przedmiotem zamówienia jest remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie polegający na:
 a. rekonstrukcji nie istniejącej sztukaterii ścian i sufitu,
 b. naprawa tynków oraz pęknięć ścian i sufitu,
 c. naprawa i uzupełnienie istniejących elementów sztukaterii ścian i sufitu,
 d. wykonanie powłok malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
 – roboty budowlane 45000000 – 7,
 – roboty remontowe i renowacyjne – 45453000 – 7,
 – wykonywanie tynków – 45410000 – 4,
 – roboty malarskie – 45442100 – 8.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2011 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
 a. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 b. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 i 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
 4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty jaki należy załączyć do oferty:
 a. w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegając na zasobach innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 Przedmiotowe zobowiązanie musi określać, jakie zasoby zostają udostępnione Wykonawcy oraz w jaki sposób nastąpi udostępnienie tych zasobów.
b. Kosztorys ofertowy.
c. Wypełniony załączniki nr 3 do SIWZ (wykaz wykonanych robót).
d. Wypełniony załącznik nr 4 od SIWZ (wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia)
e. dowód wniesienia wadium

9. Informacja na temat wadium.
 Zasady wnoszenia wadium
 Wadium w wysokości 7.000,00 zł. powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: BS Chełmno numer konta: 70 9486 0005 0000 0420 2000 0419 z adnotacją: wadium na „Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35 ” nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10. Kryteria oceny oferty:
- 100 % - cena brutto.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 25.07.2011 r. do godz. 10:00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 25.06.2011 r. godz. 10:15.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2011 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (1 lipca 2011, 11:46:40)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (25 lipca 2011, 13:25:28)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916