zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewaznienia_postepowania_odczynniki_14_04_2011.pdf http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/sprostowanie_uniewaznienia_postepowania_odczynniki_14_04_2011.pdf 
Nr postępowania 1/2011
Chełmno, dnia 25.02.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
województwo Kujawsko-Pomorskie
Tel.: 056/677-26-07
Faks: 056/677-27-10
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.chelmno.pl
1.2) Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
- dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 15 pakietów tj.:
Pakiet nr 1 - Odczynniki do chemii klinicznej do aparatu METROLAB 2300 PLUS
Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne do aparatu METROLAB 2300 PLUS
Pakiet nr 3 - Odczynniki do chemii klinicznej na analizator Cobas c 311 oraz kalibratory, kontrole,
płyny płuczące, myjące i materiały eksploatacyjne do analizatora Cobas c 311
Pakiet nr 4 - Odczynniki do immunodiagnostyki na analizator Cobas e 411 oraz kalibratory, kontrole,
płyny płuczące, myjące i materiały eksploatacyjne do analizatora Cobas e 411
Pakiet nr 5 - Kalibratory, kontrole, płyny płuczące, myjące do analizatora RKZ Cobas b 121
Pakiet nr 6 - Materiały eksploatacyjne do analizatora RKZ Cobas b 121
Pakiet nr 7 – Odczynniki do serologii
Pakiet nr 8 – Żele do elektroforezy do aparatu – Komora SAS MX
Pakiet nr 9 - Odczynniki do analityki ogólnej
Pakiet nr 10 - Odczynniki do koagulometru – Aparaty: K3002 OPTIC; Coag Chrom 3003
Pakiet nr 11 - Materiały eksploatacyjne w ilosci dostosowanej do ilości oznaczeń na Aparaty: K3002 OPTIC; Coag Chrom 3003
Pakiet nr 12 - Odczynniki do analizatora hematologicznego „Micros 60” 3 diff
Pakiet nr 13 - Odczynniki do analizatora hematologicznego HEMATO ANALYSER SYSMEX XS- 1000i
Pakiet nr 14 - Zestawy do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej
Pakiet nr 15 - Szybkie testy, paski do moczu, testy immunochemiczne
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- NIE
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33 69 65 00 – 0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- TAK
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:
- NIE
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
- wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
- NIE.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga innych dokumentów oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć
- próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty:
a) aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpieczny
b) instrukcję użycia bądź obsługi w języku polskim dla wymienionych produktów z zaznaczeniem której pozycji i pakietu dotyczą
c) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i użytkowania zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679) oraz zobowiązanie do przedstawienia dokumentów na każde żądanie Zamawiającego
d) oświadczenie o posiadaniu certyfikatów lub deklaracji zgodności z wymogami zasadniczymi dla wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE oraz zobowiązanie do przedstawienia dokumentów na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku, gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy dołączyć do ofert stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.
III.6)Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- dokument, określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawce reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
- NIE.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
- NIE
IV.3) Zmiany umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy
- TAK
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy ustawodawca wprowadzi takie zmiany
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zoz.chelmno.pl
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 24.03.2011 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.
IV.4.3) Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
- Nie dotyczy
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
- nie
Załączniki
informacje dotyczące ofert częściowych
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA: ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ DO APARATU METROLAB 2300 PLUS
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ DO APARATU METROLAB 2300 PLUS ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATU METROLAB 2300 PLUS
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATU METROLAB 2300 PLUS ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: CENA 80, JAKOŚĆ 20
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA: ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ NA ANALIZATOR COBAS C 311 ORAZ KALIBRATORY,
KONTROLE, PŁYNY PŁUCZĄCE, MYJĄCE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA COBAS C 311
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ NA ANALIZATOR COBAS C 311 ORAZ KALIBRATORY, KONTROLE, PŁYNY
PŁUCZĄCE, MYJĄCE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA COBAS C 311 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA: ODCZYNNIKI DO IMMUNODIAGNOSTYKI NA ANALIZATOR COBAS E 411 ORAZ KALIBRATORY,
KONTROLE, PŁYNY PŁUCZĄCE, MYJĄCE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA COBAS E 411
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO IMMUNODIAGNOSTYKI NA ANALIZATOR COBAS E 411 ORAZ KALIBRATORY, KONTROLE, PŁYNY PŁUCZĄCE,
MYJĄCE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA COBAS E 411 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA: KALIBRATORY, KONTROLE, PŁYNY PŁUCZĄCE, MYJĄCE DO ANALIZATORA RKZ COBAS B 121
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
KALIBRATORY, KONTROLE, PŁYNY PŁUCZĄCE, MYJĄCE DO ANALIZATORA RKZ COBAS B 121 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA RKZ COBAS B 121
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA RKZ COBAS B 121 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA: ODCZYNNIKI DO SEROLOGII
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO SEROLOGII ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA: ŻELE DO ELEKTROFOREZY DO APARATU – KOMORA SAS MX
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ŻELE DO ELEKTROFOREZY DO APARATU – KOMORA SAS MX ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA: ODCZYNNIKI DO KOAGULOMETRU – APARATY: K3002 OPTIC; COAG CHROM 3003
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO KOAGULOMETRU – APARATY: K3002 OPTIC; COAG CHROM 3003 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1
DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOSCI DOSTOSOWANEJ DO ILOŚCI OZNACZEŃ NA APARATY:
K3002 OPTIC; COAG CHROM 3003
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI DOSTOSOWANEJ DO ILOŚCI OZNACZEŃ NA APARATY: K3002 OPTIC;
COAG CHROM 300 ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: CENA 80, JAKOŚĆ 20
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO „MICROS 60” 3 DIFF
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO „MICROS 60” 3 DIFF ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO HEMATO ANALYSER SYSMEX
XS-1000I
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO HEMATO ANALYSER SYSMEX XS-1000I ZGODNIE
Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA: ZESTAWY DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
ZESTAWY DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA: SZYBKIE TESTY, PASKI DO MOCZU, TESTY IMMUNOCHEMICZNE
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
SZYBKIE TESTY, PASKI DO MOCZU, TESTY IMMUNOCHEMICZNE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33 69 65 00 -0
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
OKRES W MIESIĄCACH: 12
4) KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 38392 w dniu 08.03.2011 r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 08.03.2011 r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 08.03.2011 r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 08.03.2011 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajda państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=348&Itemid=42metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (8 marca 2011, 13:23:21)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (14 kwietnia 2011, 14:02:17)
Zmieniono: Sprostowanie do unieważnienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870