zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim - II ”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.3090-05/10/11
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 14 lutego 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 
Chełmno, dnia 04.02.2011 r.
Nr sprawy: ZZP/JG.3090-05/10/11

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim - II ”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (141kB) word
załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz towarów (214kB) word
załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 (25kB) word
załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 (33kB) word
załącznik nr 4 - formularz ofertowy (34kB) word
załącznik nr 5 - wzór umowy (42kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących towarów wraz z dostawą - sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne,
 Miejsce dostawy towarów – Powiat Chełmiński 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
 32000000 – 3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne dotyczące
 parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 18 marca 2011 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
 b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
 2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
 b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
 a. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 b. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

9. Informacja na temat wadium.
 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny oferty:
- 100 % - cena brutto.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 14.02.2011 r. do godz. 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 14.02.2011 r. godz. 1015.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zakup towarów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

18. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2011 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (4 lutego 2011, 10:15:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (21 lutego 2011, 10:21:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894