zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.3090-02/10
wartość: poniżej 193 tys. euro
termin składania ofert: 29 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), prowadzone przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -II” , Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie przetargowe ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 1. Kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację części nr 3 zamówienia to 29.320,90 zł brutto. 2. Kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację części nr 4 zamówienia to 38.643,10 zł brutto.  
Chełmno, dnia 15.10.2010 r.
Nr sprawy: ZZP/JG.3090-02/10

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu
„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45 lub pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (75kB) word
Załącznik nr 1 (986kB) word
Załącznik nr 2 (24kB) word
Załącznik nr 3 (33kB) word
Załącznik nr 4 (36kB) word
Załącznik nr 5 (42kB) word

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup towarów wraz z dostawą, w podziale na następujące części:
- część 1. elektryczny sprzęt AGD,
- część 2. drobne artykuły AGD,
- część 3. sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne,
- część 4. pomoce naukowe, literatura, artykuły papierniczo-piśmiennicze,
- część 5. narzędzia, materiały eksploatacyjne, części do maszyn rolniczych.
Miejsce dostawy towarów – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
Grubno, 86-212 Stolno.

4.Rodzaje towarów według kodów CPV:
- część 1. 39710000 – 2 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
- część 2. 39720000 – 5 – sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny,
- część 3. 32000000 – 3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
- część 4. 22000000 – 0 – druki i produkty podobne,
- część 5. 16810000 – 6 – części do maszyn rolniczych,
 szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy artykułów, wymagania techniczne
 dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tz. musi zawierać cenę towarów wraz
 dostawą wszystkich wymienionych w danej części zamówienia towarów zgodnie z załącznikiem nr 1 do
 SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2010 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 a. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
 b.wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
 b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

10. Informacja na temat wadium.
 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie każdej z osobna części zamówienia.

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 29.10.2010 r. do godz. 1000.

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 29.10.2010 r. godz. 1015.

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zakup towarów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

19. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2010 r.


metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2010, 12:50:30)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (3 listopada 2010, 14:25:52)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1150