zamówienie na:

Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.2228-05/2010
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 23 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta na 1 złożona przez PPH „A-zet” Stanisław Płócienniczak, ul. Śniadeckich 52/22 ,86-300 Grudziądz, oferent oferuje wykonanie zadania za kwotę 75.856,68 zł brutto, w związku z powyższym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( jedyne kryterium zgodnie z SIWZ to najniższa cena ). Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 1. kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację inwestycji to 109.487,00 zł.brutto. 2. W przetargu udział wzięło i złożyło ważne oferty dwóch Wykonawców: - oferta nr 1 złożona przez PPH „A-zet” Stanisław Płócienniczak, ul. Śniadeckich 52/22, 86-300 Grudziądz, oferujące wykonanie zadania za kwotę 75.856,68 zł brutto, - oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA, Wielkie Lniska 21, 86-302 Grudziądz, oferujące wykonanie zadania za kwotę 119.041,91 zł brutto. O terminie podpisania umowy Powiat Chełmiński zawiadomi telefonicznie. wybranego Wykonawcę. Wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy a cena kolejnej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie 
Chełmno, dnia 08.07.2010 r.
Nr spr.: ZZP/JG.2228-05/2010

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: (056) 677-24-10; telefaks: (056) 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie inwestycji pn.:
"Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu"

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska nr 1, pokój nr 20, tel.(056) 6772445 lub pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Specyfikacja wraz z załącznikami, ze względu na ich ilość i rozmiar,
została spakowana do jednego pliku ZIP.

3. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu przebudowy schodów wejściowych i wymianie balustrad balkonów, podjazdu oraz rampy, budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
1) Rodzaje robót według kodów CPV:
 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne     
 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
 45262300-4 Betonowanie
 45320000-6 Roboty izolacyjne
 45262650-2 Okładziny

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót oraz sposób ich wykonania przedstawione są w dokumentacji projektowej na bazie której należy opracować kosztorys ofertowy.
3) Wykonawca powinien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem budowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia;
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej jedno przedsięwzięcie, polegające na wykonaniu robót o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 80 tys. PLN brutto;
c) Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, spośród osób skierowanych do realizacji zadania, posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
d) Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do wykonania zamówienia za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki opisane w pkt 1 lit. a, b i c mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
3) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy obowiązany jest on przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
c) oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 3 lit. b) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
4) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 z wyjątkiem oświadczeń mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców.
7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, określonych w niniejszym rozdziale, zawierających kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełniania warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 10 stosuje się odpowiednio.
12) Zamawiający określając wymogi dotyczące wymaganych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia i zaświadczenia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

9. Informacja na temat wadium.
Wniesienie wadium nie jest wymagane, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy.

10. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie zamówienia.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.07.2010 r. do godz. 10:00.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Przewiduje się, że projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kwocie do 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.

16. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostały mu przyznane.

17. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2010 r.metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (8 lipca 2010, 12:56:25)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (13 sierpnia 2010, 13:45:07)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497